Apie kraštutinę priemonę – veiksnumo ribojimą vaikui su sunkia negalia sukakus 18 metų

Veiksnumo ribojimas vaikui su sunkia negalia sukakus 18 metų

Sunkią negalią turintis vaikas, kuriam dar nėra suėję 18 metų, įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo atstovus – tėvus (įtėvius), globėjus, rūpintojus. Tam, kad gautų priklausančias šalpos išmokas, paslaugas, galėtų lankytis sveikatos priežiūros įstaigose, gauti receptus vaistams ir medicininėms priemonėms, jam yra nustatomas neįgalumo lygis (iki kol sukaks 18 metų). Visos šios paslaugos teikiamos su vaikų tėvų sutikimu, nes iki kol sukaks 18 metų įstatymiškai tėvai yra vaiko atstovai.

Kai vaikas su negalia sulaukia pilnametystės (18 metų), jis tampa visiškai veiksniu – įgyja teises ir prisiima pareigas už savo veiksmus. Tačiau ką daryti, jeigu dėl sveikatos būklės sulaukęs pilnametystės asmuo su sunkia negalia negali pasinaudoti savo teisėmis ir pareigomis, negali išreikšti savo valios, pavyzdžiui, negali pats atsiimti paskirtos kompensacijos, išmokų, negali įgalioti kito asmens ją atsiimti? Užuot paskyrus pagalbą, realizuojant savo teises toks asmuo su sunkia negalia gali būti teismo keliu pripažįstamas visiškai neveiksniu tam tikrose srityse (o kartais ir visose). Tačiau toks neveiksnumo institutas prieštarauja Neįgaliųjų teisių konvencijai.

Asmens veiksnumo apribojimasAsmens pripažinimas neveiksniu tam tikrose srityse
Asmuo turi kai kurias suaugusiojo teises ir pareigas, bet ne visas. Jam skiriama rūpyba, o jį prižiūrintis asmuo vadinamas rūpintoju.Neveiksnus asmuo negali savarankiškai veikti atitinkamose srityse. Jam skiriama globa. Už jį atsako globėjas.
Asmenį pripažinti neveiksniu arba apriboti veiksnumą (ar apribojimą panaikinti) gali tik teismas. Rūpintojas / globėjas skiriamas ir atšaukiamas ta pačia tvarka.

SVARBU:

 • Veiksnumo ribojimas yra kraštutinė priemonė. Siekiamybė yra veiksnumo išlaikymas, sudarant sąlygas žmogui gauti visą reikiamą pagalbą savo teisėms įgyvendinti.
 • Srityse, kuriose asmuo pripažįstamas neveiksniu, jis negali veikti savarankiškai. Kitose srityse, kuriose asmuo išlaiko veiksnumą, jis turi visas teises. Pavyzdžiui, gali būti konkrečiai nurodoma, kad asmuo negali balsuoti arba neveiksniu pripažįstamas asmeninėse neturtinėse srityse.

Išankstinio nurodymo tvarka

Pilnametis veiksnus asmuo su sunkia negalia gali pateikti išankstinį nurodymą, kaip turėtų būti tvarkomi klausimai dėl jo turtinių bei neturtinių asmeninių teisių ir pareigų įgyvendinimo tuo atveju, jei jis ateityje būtų pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje.

Išankstiniame nurodyme asmuo gali:

 1. nurodyti asmenis, kuriuos pageidauja ar kurių nepageidauja, kad teismas skirtų / neskirtų jo globėjais arba rūpintojais, jei jis būtų pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje;
 2. pareikšti valią dėl gyvenamosios vietos (apgyvendinimo globos (rūpybos) institucijoje);
 3. nurodyti konkretų asmenį, kuris spręstų klausimus dėl jo turtinių bei asmeninių neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo;
 4. sudaryti pagalbos priimant sprendimus sutartį: kai numatoma palikti sprendimo teisę pačiam asmeniui, užuot leidus tai daryti kitiems žmonėms;
 5. pateikti kitus nurodymus.

SVARBU

 • Išankstiniai nurodymai turi būti tvirtinami notaro, registruojami notariniame registre bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre.
 • Išankstinis nurodymas įsigalioja, kai įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo asmuo pripažįstamas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje. Jo nuostatomis privalo vadovautis visi asmenys ir institucijos.
 • Išankstinis nurodymas galioja numatytą terminą. Termino nenustačius galioja tol, kol panaikinamas teismo sprendimas, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje.

Pareiškimo teikimas teismui

Iš anksto (likus 6 mėnesiams iki sunkią negalią turinčio asmens pilnametystės) kreiptis į teismą dėl neveiksnumo nustatymo pilnamečiam asmeniui, kuris dėl psichikos ligos negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti:

 • pripažinti neveiksniu tam tikrose srityse ir skirti jam globėją, vieną iš tėvų. Neveiksnumo atveju skiriamas globėjas, riboto veiksnumo atveju – rūpintojas;
 • prašyti teismo paskirti teismo ekspertizę atlikti tai ekspertų įstaigai, kurioje ši procedūra bus atlikta per trumpesnį laiką;
 • prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl galimybės teismo proceso metu įgyvendinti rūpintojo teises ir pareigas. Taip tėvai iki galutinio teismo sprendimo galės tinkamai pasirūpinti asmeniu teismo proceso metu: užtikrins asmens teises į sveikatos apsaugą, gauti išmokas ir kitas paslaugas. Šį prašymą būtina motyvuoti, nes jis dažnai atmetamas;
 • teikiant prašymą dėl tikslinių išmokų mokėjimo, pateikti savivaldybės administracijai dokumentus apie pradėtą teisminį procesą dėl neveiksnumo nustatymo tam tikrose srityse (jau kreipusis į teismą dėl neveiksnumo nustatymo pilnamečiam asmeniui, jį prižiūrintiems asmenims suteikta teisė gauti išmokas).

Pareiškimo teikimas teismui dėl veiksnumo apribojimo galimas bet kuriuo metu asmeniui su sunkia negalia sulaukus 18 metų, jeigu matoma, kad jis dėl psichikos ligos negali iš dalies suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti.

Apribojus asmens veiksnumą žmogui su sunkia negalia, paskiriamas rūpintojas, kuris padeda tvarkytis srityse, kuriose asmens veiksnumas apribotas. Kitose srityse žmogus gali savo gyvenimą tvarkyti savarankiškai.

SVARBU:

 1. Procedūra užtrunka nuo 3 mėnesių iki 1 metų. Parengti dokumentus gali ir pats žmogus, bet tam reikia teisinių žinių.
 2. Pareiškime:
  • nurodykite aplinkybes, rodančias suaugusio asmens psichikos sutrikimą, dėl kurio jis negali suprasti savo veiksmų reikšmės arba jų valdyti (pridėti iš psichiatro gautą pažymą) tai motyvas prašyti teismo atlikti teismo ekspertizę;
  • pateikite sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kitus asmens psichinės būklės įrodymus, neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybos dėl darbingumo lygio įvertinimo ir specialiųjų poreikių nustatymo pažymą, socialinio darbuotojo išvadą apie asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje, gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai arba naudojantis pagalba konkrečiose srityse;
  • sritis, kuriose pareiškėjas siūlo pripažinti asmenį neveiksniu / ribotai veiksniu.
 3. Asmenį, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, teisme atstovauja nemokamai antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos paskirtas advokatas. Pareiškėjui samdyti advokatą nėra privaloma.
 4. Asmenų, pripažintų neveiksniais tam tikrose srityse, būklės peržiūrėjimo komisija vykdo kasmetę neveiksniais pripažintų asmenų būklės peržiūrą. Jų tikslas – peržiūrėti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir nustatyti, ar reikia kreiptis į teismą dėl ankstesnio teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

Naudoti informacijos šaltiniai:

 • Dovilė Juodkaitė “TEISINIO VEIKSNUMO REFORMA LIETUVOJE: NUO SOVIETINIO KONTEKSTO IKI ŠIUOLAIKINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ STANDARTŲ”. Prieiga per internetą: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30955/1/ISSN2029-5820_2015_T_16.N_2.PG_25-39.pdf>
 • Dovilė Juodkaitė “Neveiksnių asmenų status reglamentavimas tarptautinių žmogaus teisių kontekste”. Neveiksnumo problematika Europos Sąjungos deklaruojamų vertybių kontekste. http://www.perspektyvos.org/images/failai/GIP_neveiksnumas.pdf
 • 2.137-1 straipsnis. Išankstinis nurodymas | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Antroji knyga. Asmenys
 • http://www.infolex.lt/ta/20799:str2.137-1
 • https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/d-bubliene-fiziniu-asmenu-veiksnumo-ribojimo-reguliavimo-pokyciai-reiksmingi-ir-tretiesiems-asmenims.d?id=69991620
 • http://www.kelme.lt/lit/Keiciasi-asmens-neveiksnumo-nustatymo-tvarka
 • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštas Savivaldybių administracijoms „Dėl asmenų gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo organizavimo savivaldybėse“. Prieiga per internetą: <https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/socialine-integracija/paslaugos/metodines_rekomendacijos.pdf>

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus