Specialiųjų poreikių vaikams reikia ne diagnozių, bet sugebėjimo suprasti ir atjausti

Tiek Lietuvoje, tiek ir kitose pasaulio šalyse gyvena sveiki vaikai ir susiduriantys su intelekto ar fizinių funkcijų sutrikimais, sukeliančiais jų veiklos ribotumą, kuris įvardijamas kaip negalia. Mokslinėje literatūroje galima rasti tokius vaikus su negalia apibūdinančius terminus – vaikai, turintys specialiųjų poreikių, ypatingi vaikai, vaikai su negalia ar neįgalūs vaikai.

Specialieji poreikiai – tai žodžių junginys, galintis nuskambėti itin grėsmingai kiekvienai šeimai, atsidūrusiai situacijoje, kai tai paliečia jų vaiką. Tačiau žinios ir supratimas gali prasklaidyti net ir tamsiausius debesis bei įleisti daugiau šviesos į šeimos gyvenimą.

Specialūs poreikiai vaikams fiksuojami tada, kai šių vaikų raida skiriasi nuo daugumos vaikų vienu ar keliais tokiais požymiais:

Specialieji poreikiai

Biologiniu aspektu, vaikai su specialiaisiais poreikiais apibūdinami pagal išoriškai matomas arba nuspėjamas žymes – elgesį, bendravimo būdą, kurie rodo skirtumus tarp įprastos raidos (neurotipinio) ir specialiųjų poreikių žmogaus.

Ar vaikas turi specialius poreikius

Kaip nustatyti, ar vaikas turi specialius poreikius?

Specialiųjų poreikių nustatymas nepriklauso nuo žmogaus amžiaus. Su tuo gali susidurti tiek ką tik gimęs kūdikis ar paaugęs vaikas, tiek suaugęs ar garbaus amžiaus sulaukęs žmogus. Tačiau labai dažnai negalia pasireiškia ir yra pastebima pirmaisiais penktaisiais vaiko gyvenimo metais. Todėl šiuo laikotarpiu būtina tiek tėvams / globėjams, tiek vaiką prižiūrintiems gydytojams stebėti mažylio raidą (fizinį, psichologinį, emocinį vystymąsi).

Dėl specialiųjų poreikių nustatymo reikia kreiptis gavus šeimos gydytojo siuntimą į NDNT, kuri, remiantis sveikatos priežiūros specialistų nustatytais vaiko sveikatos sutrikimais įvertina ne tik diagnozės sunkumo lygį, bet ir nusako vaiko gebėjimą funkcionuoti savarankiškai. Šiems vaikams gali prireikti:

Jeigu tėvai arba mokytojai mato, kad vaikui sunkiai sekasi perprasti mokomąją medžiagą, kyla elgesio, emocijų, dėmesio sutelkimo sunkumų, jie turi kreiptis į ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisiją, kuri atlieka pirminį vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą ir parengia dokumentus Pedagoginei psichologinei tarnybai (PPT) / Švietimo pagalbos tarnybai (ŠPT). Šie juos išnagrinėja ir kviečiasi vaiką mokymosi sunkumams įvertinti. Toks įvertinimas negali būti atliekamas be raštiško tėvų / globėjų sutikimo, o nustatyti poreikiai vadinasi specialieji ugdymosi poreikiai (SUP): nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli.

Jeigu vaikas turi specialiųjų poreikių kasdienybėje dėl sveikatos sutrikimų ir negalios jam gali būti teikiama asmeninio asistento pagalba, medicininė pagalba (asistavimas geriant vaistus, maitinimas per gastrostomą, kateterizavimas kineziterapija, logopedo pagalba), kompensacinės techninės priemonės, finansinės pagalbos priemonės (nuo negalios priklausančios išmokos, transporto išlaidų kompensavimas ir pan.), aplinkos ir būsto pritaikymas.

Jeigu vaikui sunkiai sekasi perprasti mokomąją medžiagą, kyla elgesio, emocijų, dėmesio sutelkimo sunkumų

Kokiu tikslu vertinami specialieji vaiko poreikiai?

Specialieji vaiko poreikiai vertinami siekiant nustatyti vaikui būtiną pagalbą bei reikalingas paslaugas:

Kas, kur ir kaip vertina vaiko specialiuosius poreikius?

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba su šeimos gydytojo siuntimu:

Vaiko specialiųjų poreikių vertinimas atliekamas:

Pedagoginė psichologinė tarnyba / Švietimo pagalbos tarnyba

Vertina ir nustato specialiuosius ugdymosi poreikius. Pirminį mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą atlieka švietimo įstaigoje sudaryta Vaiko gerovės komisija, kurios nariai paprastai būna logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas.

Mokyklos Vaiko gerovės komisijai nusprendus, kad mokiniui tikslinga vertinti specialiuosius ugdymosi poreikius tam, kad būtų galima skirti individualią ugdymo programą ar pritaikyti bendrojo ugdymo programą, tuo viskas nesibaigia. Būtina gauti raštišką tėvų sutikimą, o tada kreiptis į miesto ar rajono pedagoginės psichologinės arba švietimo pagalbos tarnybų specialistus dėl išsamesnio vaiko įvertinimo.

PPT specialistai (logopedai, specialieji pedagogai, psichologai, socialiniai pedagogai, surdopedagogai, tiflopedagogai, neurologai ir kt.) įvertina specialiuosius vaiko ugdymosi poreikius bei nustato jų lygį. Aptarę tyrimų rezultatus su tėvais / globėjais, vaikui skiria specialųjį ugdymą ir / ar švietimo pagalbą. Taip pat PPT specialistai teikia rekomendacijas ir atsako į visus rūpimus klausimus.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

ar jo skyrius skiria techninės pagalbos priemones, kurios pagerina vaiko sveikatos būklę, savarankiškumą, ugdymo kokybę.

Sodra

Skiria ir moka specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją, kai vaikui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Kokios ugdymo programos gali būti skirtos vaikui su specialiaisiais poreikiais

Remiantis LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vaikui gali būti skiriamos tokios ugdymo programos:

„Kitokiems“ vaikams padeda sveika aplinka

„Kitokiems“ vaikams padeda sveika aplinka

Daugelis auklėtojų bei pedagogų supranta, kad šiandien darbas su ypatingais vaikais kitoks nei prieš kelis dešimtmečius – šiandien specialiųjų poreikių turintys vaikai dalyvauja mokyklos bendruomenės gyvenime ir yra lygiaverčiai jos nariai.

Ankstyvas „kitokių“ vaikų ugdymas kartu su visais kitais padeda jiems lengviau integruotis į visuomenę, švietimo sistemą, išvystyti savarankiškumą, o kitiems vaikams tai puiki galimybė išsiugdyti atjautą ir toleranciją.

Specialistai teigia, kad ypatingam vaikui pritaikius jo gebėjimus atitinkantį įtraukųjį ugdymą, sukūrus atitinkamą, saugią aplinką, jis puikiai gali adaptuotis jį supančioje terpėje.

Kuriam laikui gali būti vaikui skirta pritaikyta arba individualizuota ugdymo programa?

Vaikui pritaikyta arba individualizuota ugdymo programa gali būti skiriamas laikinai arba nuolat. PPT ar mokyklos vaiko gerovės pažymoje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotinio įvertinimo gali būti nurodyta specialiųjų ugdymosi poreikių trukmė ir kada įvertinimą reikia pakartoti. Jeigu nurodyta nėra,vadinasi vaikui skiriamas nuolatinis ugdymas.

Kokie yra specialiųjų priežiūros (pagalbos) ir slaugos poreikių nustatymo terminai?

Pusei metų, kai specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai ir jų lygiai vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas greitas vaiko sveikatos būklės pasikeitimas.

Vieneriems metams, kai specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai ir jų lygiai vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas vaiko sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių.

Dvejiems metams, kai vertinami specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai ir jų lygiai, prognozuojamas vaiko sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius.

Iki vaikui sukaks 18 metų, kai vertinami specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai ir jų lygiai, kai neprognozuojamas vaiko sveikatos būklės pasikeitimas.

Kokiu periodiškumo mokamos kompensacijos ir skiriamos priemonės?

Teisė į pakartotinę būsto pritaikymo kompensaciją įgyjama pakartotinai po 5 metų nuo paskutinio sprendimo.

Teisė į pakartotinę lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją įgyjama po 6 metų nuo kompensacijos skyrimo dienos.

Teisė į techninės pagalbos priemones įgyjama nustačius specialiuosius poreikius nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba pakartotinai:

Susijusių institucijų žemėlapis

Su šeimomis, kuriose auga individualių poreikių turintys vaikai, dirba platus ratas skirtingų institucijų, atliekančių skirtingas funkcijas. Neturint patikimos informacijos apie tai, į kur kreiptis skirtingais klausimais, galima prarasti daug laiko bei energijos, kurie kitu atveju galėtų būti skirti jūsų vaikui bei šeimai.

Siekdami padėti jums lengviau suprasti, kur ir kada kreiptis, sudarėme visų susijusių institucijų žemėlapį, kuris leis geriau suprasti, į kokias organizacijas reikėtų kreiptis turint vienokių ar kitokių klausimų.

Susijusių institucijų žemėlapis

Asmeninė konsultacija

Pagrindinis „Galių dėžutės“ tikslas – dalintis informacija, kuri leistų tėvams geriau suprasti bei padėti negalią turintiems vaikams. Dedame visas pastangas, kad į atmintines surinktume kuo daugiau informacijos bei ją kuo aiškiau ir kokybiškiau pateiktume jums.

Visgi, jeigu neradote atsakymo į savo klausimą arba jums reikalinga išsamesnė konsultacija atsižvelgiant į konkrečius jūsų šeimos poreikius – raginame susisiekti su mumis bei užsisakyti asmeninę konsultaciją.

Galių dėžutė - asmeninė konsultacija