Susijusių institucijų žemėlapis

Ypatingo vaiko auginimas – tėvų dėmesio, kantrybės bei užsispyrimo reikalaujantis darbas

Darbas su šeimomis, auginančiomis individualių poreikių turintį vaiką – tai didžiulis ir sudėtingas organizuotų veiklų kompleksas. Tai platus ratas institucijų, kurių indėlis skirtingas, tačiau jos pavaldžios tik savivaldybės administracijai. Deja, tarpusavyje šios įstaigos nebendradarbiauja ir nekomunikuoja, todėl nesusipažįstama ir nesidalijama aktualia informacija, resursais ir patirtimi. Tėvai, perduodantys siuntimus ir pažymas skirtingoms tarnyboms, tampa pagrindiniais tarpinstitucinio ryšio kūrėjais, taip užkraunant visą atsakomybę tėvams ant pečių.

Todėl „Galių dėžutė“ parengė į šeimą orientuotos kompleksinės pagalbos sisteminius žingsnius ir paskelbė institucijų žemėlapį, kuriame išvardinti esminiai etapai, padėsiantys gauti kompleksinę pagalbą visai šeimai.

Susijusių institucijų žemėlapis

Institucijos, kuriose lankantis suteikiama pagalba šeimai

Jeigu:

  • gimė neišnešiotas vaikas;
  • šeima, gyvena rajone;
  • vaikui dėl sveikatos būklės būtinas negalios nustatymas;
  • mama, kuri slaugys vaiką yra nedirbanti;
  • šeimai nustatytas grėsmės lygis;
  • vaikas turi sunkią negalią ir yra sulaukęs 18 metų;

šeimai su pažymomis, siuntimais ir kitais dokumentais gali tekti pereiti nuo 18 iki 24 institucijų, kartais grįžtant į tą pačią įstaigą grįžtant po kelis kartus.

Prižiūri vaiką ir, esant poreikiui, išduoda siuntimus gydytojų specialistų konsultacijoms.
Atmintinės
Kūdikiai stebimi bei prižiūrimi specialistų, suteikiančių būtiną pagalbą tiek mamai, tiek mažyliui.
Atmintinės
Teikia ambulatorinės ir stacionarias sveikatos priežiūros paslaugos raidos ypatumų turintiems vaikams.
Atmintinės
Teikia ambulatorines sveikatos paslaugas raidos ypatumų turintiems vaikams.
Atmintinės
Teikia nemokamą pirminę sveikatos priežiūrą.
Atmintinės
Teikia skubiosios pagalbos, slaugos, reabilitacijos, diagnostikos, konsultacines ir terapijos paslaugas.
Atmintinės
Teikia specialistų konsultacijas, slaugą, skubiąją pagalbą bei atlieka kitus būtinus tyrimus.
Atmintinės
Sanatorinis gydymas skiriamas sergantiems įvairiomis ligomis kūdikiams ir vaikams iki 18 metų.
Atmintinės
Gydymosi užsienyje kompensacijos vaikui, sergančiam reta liga, negalinčiam gauti reikiamo gydymo Lietuvoje.
Atmintinės
Pasirūpinkite ne tik sveikatos draudimais, bet ir užsienyje gautų reabilitacijos paslaugų kompensavimu.
Atmintinės
Specialistai pildo pažymą su išvada dėl vaiko (mokinio) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.
Atmintinės
Priima sprendimą dėl vaiko neįgalumo lygio ir/ar specialiųjų poreikių nustatymo.
Atmintinės
Moka šalpos pensiją už vaikui nustatytą neįgalumo lygį.
Atmintinės
Skiria išmokas bei kitokią paramą neįgalų vaiką auginančioms šeimoms.
Atmintinės
Savivaldybės gyventojams teikia pirminę teisinę pagalbą.
Atmintinės

Savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

Užtikrina savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Teikia techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems įsigijimo paslaugas.

Socialinių paslaugų centras

Sudaro sąlygas šeimoms savarankiškai spręsti socialines problemas ir padeda įveikti socialinę atskirtį.

Techninių ortopedinių priemonių (OTP) įstaiga

Apdraustuosius aprūpina ortopedijos techninėmis priemonėmis (OTP).
Suteikia galimybę vaikui mokytis saugioje ir tinkamoje aplinkoje.
Atmintinės
Teikia paslaugas vaikams, augantiems socialiai remtinose ir kitokių sunkumų turinčiose šeimose.
Atmintinės

NVO

Stengiasi gerinti gyvenimo sąlygas ar padeda žmonėms, kuriems pagalba labiausiai reikalinga.

Savitarpio pagalbos grupės

Skirtos žmonėms, kuriuos vienija bendra išgyvenimo patirtis.
Teikia pagalbą vaikui ir šeimai.
Atmintinės

Vaiko teisių apsaugos tarnyba

Užtikrina vienodą ir aiškią vaiko teisių apsaugą, garantuojamą kiekvienam vaikui.

Savivaldybės šeimos centras

Teikia kompleksinę pagalbą jaunoms šeimoms, stiprinant tėvystės įgūdžius bei skatinant emocinę gerovę.
Institucija, į kurią kreipiamasi siekiant apriboti vaiko, sulaukusio 18 m. veiksnumą.
Atmintinės

Policija

Gina Lietuvos žmonių teises ir laisves, saugo ir padeda žmogui, šeimai, bendruomenei.

Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Gausios ir vaikus su negalia auginančios šeimos gali kreiptis dėl Šeimos kortelės.
Padeda nagrinėjant bylas baudžiamojo proceso tvarka.
Atmintinės