Stažo kaupimo pensijai tvarka

Stažo kaupimo pensijai tvarka

Valstybinis socialinis draudimas (VSD), kitaip stažas pensijai (laikotarpis, kai mokamas socialinis draudimas) – tai valstybės išmokų mokestis „Sodrai“ skirtas tik išmokoms ir jų administravimui: esminė šio mokesčio dalis nukeliauja pensijoms išmokėti (22,3%). Stažas pensijai tiesiogiai priklauso nuo darbo užmokesčio – ne pagal pradirbtą laiką ar etatą, o pagal gautas pajamas ir nuo jų sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas:

 • stažas pensijai yra tiesiogiai susietas su minimalia mėnesine alga (MMA) – 555 eurų, tad per metus – 12 MMA. Kai nuo šios sumos yra sumokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, sukaupiamas 12 mėnesių (1 metų stažas), kuris:
  • gali būti sukauptas per trumpesnį laiką, pvz., žmogus per mėnesį gauna 6660 eurų „ant popieriaus“, jis per viena mėnesį sukaupia vienerių metų stažą;
  • gali sumažėti, nei realiai sukauptas stažas nuo gautų pajamų dydžio arba įtraukus laikotarpį, kai nebuvo gautos draudžiamosios pajamos, pvz., už „pusę etato“ yra oficialiai mokama pusė minimalaus darbo užmokesčio, tai ir stažo per metus sukaupiama tik pusė, t. y. ne 12, o 6 mėnesiai. Taigi, kad taip dirbdamas žmogus sukauptų 30,5 metų stažą, jam reikėtų padirbėti 61 metus;
  • daugiau nei metų stažo per vienerius metus sukaupti negalima.
 • Būtinasis stažas pensijai yra 30,5 metų – žmogui mokama viso dydžio pensija. Sukaupusiems nuo 15 iki 30,5 metų stažo, pensija mokama sumažinta. Sukaupusiems iki 15 metų stažo senatvės pensija nemokama.
 • Nuo 2018 m. būtinasis stažas kasmet ilginamas, kol 2027 metais sieks 35 metus.
 • Minimalus stažas senatvės pensijai gauti – 15 metų. Neįgijęs 15 metų stažo asmuo neturi teisės gauti senatvės pensijos.

Kas moka socialinį draudimą tam, kad kauptųsi „stažas“?

 • Dirbantys pagal darbo sutartis, kai mokami papildomai priskaičiuoti mokesčiai „ant popieriaus“ prie darbuotojo atlyginimo. Tai sutartyje nurodytas atlyginimas kartu su priedais. Pasikeitus šiems mokesčiams darbuotojo realus gaunamas darbo užmokestis nesikeičia. Dirbantieji pilną darbo dieną (40 valandų per savaitę) pagal darbo sutartį yra užtikrinti, kad dirbdami sukaups pilną stažą pensijai, nes taikomas minimalios socialinio draudimo įmokos reikalavimas („grindys“) įmokas, ne mažesnės negu nuo minimalios mėnesio algos (MMA), net jeigu mokamas mažesnis atlyginimas.
 • Dirbantys savarankiškai, kai asmenys patys moka valstybinio socialinio draudimo įmokas.
 • Valstybė, apdraudžianti asmenis socialiniu pensijų draudimu, kai tam tikri laikotarpiai prilyginami savarankiškam darbo stažui, pvz., šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki trejų metų, slaugantys negalią turintį vaiką, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir pan. Į stažą įskaitomi laikotarpiai, kai asmuo gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, nedarbo, dalinio darbo, netekto darbingumo socialinio draudimo išmokas.

Atvejai, kada tėvams kaupiasi / nesikaupia stažas bazinei senatvės pensijai

Eil. Nr. Atvejai, kada tėvams kaupiasi / nesikaupia stažas bazinei senatvės pensijai Atvejo aprašymas
1. Nedirbanti mama, pagimdžiusi kūdikį ir auginanti vaiką iki kol vaikui sukaks 3 metai. Nedirbanti, pagimdžiusi kūdikį, mama draudžiama valstybės socialiniu pensijų draudimu iki kol vaikui sukaks 3 metai, tad ir stažas pensijai kaupiamas iki kol vaikui sukaks 3 metai, tačiau “Sodros” vaiko priežiūros išmoka mamai nėra mokama.Stažas yra tiesiogiai susietas su minimalia mėnesine alga (MMA – 555), t. y. per metus – 12 MMA (6660 Eur).

Tačiau galima kreiptis į socialinės paramos skyrių arba seniūniją dėl išmokos pagal vaikų priežiūros įstatymą.

2. Nėščioji, dirbanti pagal DS ir esanti nėštumo ir gimdymo atostogose. Stažas pensijai kaupiamas ir skaičiuojamas nuo priskaičiuoto atlyginimo „ant popieriaus“ – tai pajamos, nuo kurių„Sodrai“ sumokami mokesčiai už išdirbtą darbuotojo darbo laiką. Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu motinystės išmoka mokama 77,58 % išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, kuris apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti išmoką.
3. Nėščioji, dirbanti pagal autorinę sutartį, individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, mažąją bendriją. Jei per kalendorinius metus ji sumoka valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo 12 minimalių mėnesinių algų (MMA – 555 Eur, 12 MMA – 6660 Eur), sukaupia vienus metus stažo bazinei senatvės pensijai.
4. Kai tėvas dirba pagal DS, esantis tėvystės atostogose. Stažas pensijai kaupiamas, kadangi šiuo laikotarpiu darbuotojui Tėvystės išmoka tėvystės atostogų laikotarpiu mokama 77,58 % išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, kuris apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti išmoką.
5. Nėščioji, mama (įmotė) / tėtis (įtėvis), globėjas dirbantys pagal darbo sutartį (DS)
5.1. Dirbantys pagal DS. Stažas pensijai kaupiamas ir skaičiuojamas nuo priskaičiuoto atlyginimo „ant popieriaus“ – tai pajamos, nuo kurių „Sodrai“ sumokami mokesčiai už išdirbtą darbuotojo darbo laiką.
5.2. Dirbantys pagal DS ir vienas iš tėvų esantis vaiko priežiūros atostogose iki vaikui sukaks 3 metai. Šeimos pasirinkimu, vienas iš tėvų draudžiamas valstybės socialiniu pensijų draudimu. Stažas pensijai kaupiamas ir mokama vaiko priežiūros išmoka.Vaiko priežiūros išmoka iki vaikui sueis vieni metai yra 77,58 % išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką, kol vaikui sueis vieni metai.

Jeigu apdraustasis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis 2 metai, šios išmokos dydis iki vaikui sueis vieni metai yra 54,31 %, o iki vaikui sueis 2 metai – 31,03 % išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, kuris apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti išmoką.

5.3. Dirbantys pagal DS ir esantys kasmetinėse atostogose, pasiėmę „mamadienį” „tėvadienį” ar kitą poilsio dieną, nepanaudotas apmokamas atostogas. Stažas pensijai kaupiamas ir skaičiuojamas nuo priskaičiuoto atlyginimo „ant popieriaus“ – tai pajamos, nuo kurių „Sodrai“ sumokami mokesčiai už išdirbtą darbuotojo darbo laiką, taip pat, kai jis yra kasmetinėse apmokamose bei nepanaudotose atostogose, pasiėmę „mamadienį” „tėvadienį” ar kitą poilsio dieną.
5.4. Dirbantys pagal DS ir vienas iš tėvų slaugantys susirgusį vaiką ir gaunantys ligos išmoką. Stažas pensijai kaupiamas. Slaugančiajam vaiką mokama ligos išmoka, kuri sudaro65,94 % gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, apskaičiuojamo pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.
5.5. Dirbantys pagal DS, dėl ligos nedirbantys ir gaunantys ligos išmoką. Stažas pensijai kaupiamas. Sergančiajam ligos išmoką:

 • pirmąsias dvi dienas moka darbdavys (nuo 62,06 % iki 100 % gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio);
 • nuo 3 dienos ligos išmoką moka “Sodra” (62,06 % gavėjo kompensuojamo uždarbio dydžio).

Gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydis apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.

5.6. Dirbantys pagal DS ir esantys neapmokamose atostogose. Stažas pensijai nekaupiamas, kadangi darbuotojas negauna pajamų susijusių su darbo santykiais, “Sodrai” nemokami jokie mokesčiai.
6. Kai nedirbantis mama / tėtis, įtėvis, globėjas slaugo negalią turintį vaiką
6.1. Kai slaugytiniui nustatytas I ir II lygio specialusis nuolatinės slaugos tikslinis poreikis. Mama / tėtis yra draudžiami valstybės lėšomis pensijų draudimu ir kaupia stažą pensijai, kai prižiūri sunkią negalią turintį vaiką, kuriam gydytojo siuntimu NDNT nustatė specialųjį I ir II lygio nuolatinės slaugos poreikį.Draudimas valstybės lėšomis įsigalioja nuo tada, kai atsiranda faktinės aplinkybės, kurios suteikia teisę į šį draudimą – net ir kreipiantis dėl šio draudimo vėliau, nei pradėta slauga, pateikus reikalingus dokumentus jis gali būti taikomas ir atbuline tvarka. Dėl draudimo valstybės lėšomis slaugant neįgalųjį reikia kreiptis į bet kurį „Sodros“ teritorinį skyrių ir pateikti:

 • savo ir slaugomo žmogaus tapatybę patvirtinančius dokumentus,
 • prašymą dėl draudimo valstybės lėšomis, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą, kuria nustatytas I arba II lygio nuolatinės slaugos poreikis.
6.2. Kai slaugytiniui nustatytas specialusis I lygio priežiūros (pagalbos) tikslinis poreikis.  Mama / tėtis yra draudžiami valstybės lėšomis pensijų draudimu ir kaupia stažą pensijai, kai prižiūri vaiką su  negalia, kuriam gydytojo siuntimu NDNT nustatė specialųjį I lygio nuolatinės priežiūros pagalbos poreikį. Dėl draudimo valstybės lėšomis slaugant vaiką su negalia reikia kreiptis į bet kurį „Sodros“ teritorinį skyrių ir pateikti:

 • savo ir slaugomo žmogaus tapatybę patvirtinančius dokumentus,
 • prašymą dėl draudimo valstybės lėšomis, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą, kuria nustatytas I lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
6.3. Kai slaugytiniui nustatytas specialusis II lygio priežiūros (pagalbos) tikslinis poreikis.  Mama / tėtis nėra draudžiami valstybės lėšomis pensijų draudimu ir stažo pensijai nekaupia, kai prižiūri vaiką su  negalia, kuriam gydytojo siuntimu NDNT nustatė specialųjį II lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį.
7. Kai darbuotojas yra vienas iš tėvų, kuris:

 • dirba pagal darbo sutartį ne visu etatu (0,25, 0,5 etato);
 • gauna atlygį mažesnį negu MMA;
 • slaugo negalią turintį vaiką.
7.1. Kai vaikui nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) tikslinis poreikis.  Darbuotojui stažas pensijai kaupiamas ir skaičiuojamas nuo MMA. Darbdavys „Sodrai“ sumoka mokesčius nuo MMA.
7.2. Kai vaikui nustatytas slaugos tikslinis poreikis.  Darbuotojui stažas kaupiasi. Darbdavys  mokesčius sumoka tik nuo sumos, kurią sudaro skirtumas tarp ne mažesnės kaip MMA ir apdraustojo darbo užmokesčio, kadangi kitą mokesčių sumos dalį dengia valstybė savo lėšomis.

Naudoti informaciniai šaltiniai:

 • Dirbantys pagal darbo sutartis. Įmokų tarifai:
  Prieiga per internetą: <https://www.sodra.lt/lt/situacijos/imoku-tarifai-taikomi-uz-samdomus-darbuotojus>
 • Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas. Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Paskelbta: Lietuvos aidas, 1991-05-31, Nr. 107-0
  Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F9036415DBD/sQGlwDCFMQ>
 • Draudimas valstybės lėšomis.
  Prieiga per internetą: <https://www.sodra.lt/lt/situacijos/draudimas-valstybes-lesomis-1>
 • Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas. Paskelbta: Valstybės žinios, 1994-12-14, Nr. 96-1873
  Prieiga per internetą: < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6040/dzMJHddjlE>
 • VSD ir PSD mokesčiai.
  Prieiga per internetą: <http://www.finansistas.net/vsd-ir-psd.html>
 • Konsultuoja specialistai: PSD ir VSD įmokos dirbanti0ems pagal indiidualios veiklos pažymą:
  Prieiga per internetą: <https://www.sodra.lt/lt/naujienos/konsultuoja-specialistai-psd-ir-vsd-imokos-dirbantiems-pagal-individualios-veiklos-pazyma>
 • Nesukaupę būtinojo stažo pensininkai gauna dvigubai mažiau nei turintieji 30 ir daugiau metų stažo.
  Prieiga per internetą: <https://www.sodra.lt/lt/naujienos/nesukaupe-butinojo-stazo-pensininkai-gauna-dvigubai-maziau-nei-turintieji-30-ir-daugiau-metu-stazo>
 • Kaip apskaičiuojama pensija.
  Prieiga per internetą: <https://www.sodra.lt/kaip-apskaiciuojama-pensijos-verte>

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus