Socialinės paslaugos šeimai, kurioje auga vaikas su negalia

Socialinės paslaugos negalią turintiems žmonėms, kuriems nepakanka gebėjimų ir reikalinga pagalba, yra teikiamos visose savivaldybėse. Norintys gauti socialines paslaugas, kurias skiria ir iš dalies finansuoja savivaldybė, šeimos, auginančios vaikus su negalia, turi kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę, seniūniją, socialinį darbuotoją ar socialines paslaugas teikiančią įstaigą. 

Socialinės paslaugos gali būti teikiamos:

 • asmens namuose;
 • savivaldybės įstaigose;
 • nevyriausybinėse organizacijose (NVO);
 • bendruomenėse. 

Gali būti skiriamos šios socialinės paslaugos:

 • bendrosios, kurių tikslas  – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
 • specialiosios, kurių tikslas  – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą.

Bendrosios socialinės paslaugos

Informavimas (SPIS – 201)Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai). 
Konsultavimas (SPIS – 202)Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų.
Teikimo trukmė / dažnumas: Pagal poreikį.
Tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS – 203)Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).
Teikimo trukmė / dažnumas: Kol problema bus išspręsta. 
Maitinimo organizavimas (SPIS – 204)Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas gali būti organizuojamas pristatant karštą maistą į namus, suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose ir išduodant maisto talonus ar sauso maisto davinius gyventojams.
Teikimo trukmė / dažnumas: 1–7 kartai per savaitę. 
Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (SPIS – 205)Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas.
Teikimo trukmė / dažnumas: Pagal poreikį.
Transporto organizavimas (SPIS – 206)Paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
Teikimo trukmė / dažnumas: Pagal poreikį.
Sociokultūrinės paslaugos (SPIS – 207)Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan.
Teikimo trukmė / dažnumas: Pagal poreikį.
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (SPIS – 208)Pagalba asmenims (šeimoms), kurie (kurios) dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali pasirūpinti savo higiena (pirties (dušo) talonų išdavimas, skalbimo paslaugų organizavimas ir kt.).
Teikimo trukmė / dažnumas: Pagal poreikį.

Specialiosios paslaugos

Socialinė priežiūra:

Pagalba į namus (SPIS – 310)Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime (iki 10 val. per savaitę).
Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose.
Teikimo trukmė / dažnumas: Iki 10 val. per savaitę; jei teikiama laikino atokvėpio paslauga, – pagal poreikį ir susitarimą tarp paslaugos teikėjo ir asmens, bet ne daugiau nei 208 val. per metus
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (SPIS – 320)Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą.
Paslaugos sudėtis: Informavimas, konsultavimas,psichologinis konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas (suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose ir išduodant maisto talonus ar sauso maisto davinius gyventojams;organizuojant maitinimą vaikų dienos centruose), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailė, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), kitos paslaugos.
Teikimo trukmė / dažnumas: Pagal poreikį.
Psichosocialinė pagalba (SPIS – 360)Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems.
Paslaugos sudėtis: Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas,  psichologinė pagalba, kitos paslaugos.
Teikimo trukmė / dažnumas: Pagal poreikį dienos metu gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas
Vaikų dienos socialinė priežiūra (SPIS – 400)Dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius.
Teikimo trukmė / dažnumas: Ne mažiau kaip 3 dienas per savaitę ir ne trumpiau nei 4 valandas per dieną.
Paslaugos sudėtis: Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.), pagalba ruošiant pamokas, maitinimo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, psichologinės pagalbos organizavimas, kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius (pvz., logopedo paslaugos).
Teikimo trukmė / dažnumas: Ne mažiau kaip 3 dienas per savaitę ir ne trumpiau nei 4 valandas per dieną. 

Socialinė globa

Dienos socialinė globa (SPIS – 411) Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
Paslaugos sudėtis: Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, laisvalaikio organizavimas, ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.), maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną), asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.), psichologinė-psichoterapinė pagalba, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar atkūrimas), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, transporto organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
Teikimo trukmė / dažnumas: Nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę institucijoje,  nuo 2 iki 10 val. per parą, iki 7 kartų per savaitę asmens namuose
Trumpalaikė socialinė globa (SPIS – 421)Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – laikino atokvėpio paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), taip pat socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir socialinę riziką patiriantiems vaikams, siekiant juos integruoti į visuomenę.
Paslaugos sudėtis: Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir t. t.), maitinimas (vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims), ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.), sveikatos priežiūros paslaugos (gali ir nebūti), kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
Teikimo trukmė / dažnumas:ne mažiau kaip 8 val. per parą, iki 1 mėn. asmens namuose, ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje
Ilgalaikė socialinė globa (SPIS – 431)Visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
Paslaugos sudėtis: Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika ir pan.) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.), maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
Teikimo trukmė / dažnumas iki vaikui sukaks 18 m.

Kitos socialinės paslaugos

Integrali pagalba į namus (dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose)

Integrali pagalba susideda iš dvejų dalių:

 1. dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
 2. slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas; tarpininkavimas, atstovavimas; maitinimo organizavimas; asmens higiena ir priežiūra; sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas; pagalba judant; psichologinės pagalbos organizavimas; laisvalaikio organizavimas; kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas.

Paslauga teikiama šeimos, auginančios vaiką su negalia dienos metu namuose. 

Integralioji slauga priklauso tiems kurie turi sunkią negalią ir nuolatinį slaugos poreikį. Pagalba namuose atlieka be slaugos darbuotojų masažistas, ergoterapeutas bei kineziterapeutas iki 8 val per dieną penkis kartus per savaitę. Paslaugos yra nemokamos išskyrus dienos socialinė globa. 

Laikinas atokvėpis

Kuomet prižiūrimu vaiku su negalia namuose laikinai dėl darbo ar asmeninių reikalų negali pasirūpinti kartu gyvenantys artimieji, tuomet vaikams su negalia teikiamos laikino atokvėpio paslaugos, kurios galia būti teikiamos asmens namuose, dienos centre ar socialinės globos įstaigoje. 

Atsižvelgiant į prižiūrimo asmens poreikius, negalią, reikalingą atokvėpio terminą ir kitas aplinkybes, gali būti pasirenkamos kelių rūšių paslaugos:

 • pagalba į namus (iki 208 val. per metus),
 • dienos socialinė globa namuose ar įstaigoje (iki 288 val. per metus),
 • trumpalaikė socialinė globa (iki 14 d. ar ilgiau, jei nesinaudojama pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugomis).

Svarbu: 

 • Bendra šių paslaugų trukmė vienai šeimai per metus negali viršyti 720 valandų. 
 • Savivaldybės sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugų suteikimo galioja 24 mėnesius. Tai reiškia, kad šeima 2 metus gali naudotis laikino atokvėpio paslaugomis: planuoti asmeninį ir darbinį gyvenimą, išvykas, jai nereikia nuolat kreiptis į savivaldybę.

Asmeninė pagalba

Asmeninę pagalbą gali gauti  asmenys, kurie turi neįgalumo lygį.

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini, siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asmeninio asistento pagalba kiekvienu atveju yra individuali Atsižvelgdamas į asmens

poreikius ir galimybes, asmeninis asistentas gali:

 • padėti namuose;
 • viešojoje aplinkoje;
 • padėti nuvykti iš vienos vietos į kitą;
 • padėti bendrauti su kitais asmenimis
 • leisti kartu laisvalaikį ir pan. 

Asmeninio asistento pagalbos tikslas – ne už asmenį atlikti visus darbus, bet šiuos darbus ir veiklas atlikti kartu su asmeniu ir padėti ten, kur asmuo negali jų padaryti pats.

Asmeninė pagalba teikiama asmeniui su negalia:

 • nemokamai, kai pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (258 Eur).
 • mokamai, kai asmuo negali mokėti daugiau negu 20 proc. nuo pajamų, kurias asmuo gauna.

Konkretų asmens su negalia mokėjimo už asmeninę pagalbą dydį nustato savivaldybė.

Asmeninę pagalbą teikia socialinių paslaugų centrai arba dienos centrai.

Atvejo vadyba

Ši paslauga yra individualizuota ir kompleksiškai teikiama vaikui, kuriam pirmą kartą nustatytas neįgalumas, bei jo tėvams arba globėjams. Paslaugos tikslas – padėti šeimai išgyventi stresą, patiriamą atsiradus vaiko negaliai, užtikrinti vaiko lavinimą ir ugdymą. 

Dėl informacijos apie atvejo vadybą šeimai būtina kreiptis į savivaldybės administraciją. Kadangi tai projektinė veikla, todėl savivaldybėje nėra teikiama nuolat. 

Socialinės reabilitacijos asmenims su negalia

Asmenims su negalia teikiamos paslaugos, siekiant suformuoti arba atkurti jų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje. Neįgaliųjų NVO teikia įvairias paslaugas bendruomenėje: 

 • dienos užimtumo neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. 
 • individuali pagalba neįgaliajam. Paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Individualią pagalbą neįgaliajam sudaro: pagalba neįgaliajam lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (neįgaliojo palydėjimas, pavėžėjimas, pagalba sprendžiant kylančias problemas); informacijos teikimas jam prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jo negalios pobūdį; Vaikui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, mokymai spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas). Individualios pagalbos paslaugą, suderinus su savivaldybe, kurioje bus teikiama ši paslauga, galima teikti ir neįgaliesiems, laikinai atvykusiems iš kitos savivaldybės teritorijos. 
 • neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose. Ši paslauga turi būti teikiama ne rečiau kaip 4 kartus per mėnesį. Kultūros ir meno renginių bei renginių, skirtų būrelių, kolektyvų ir klubų veiklai pristatyti, organizavimas toje pačioje ar kitoje savivaldybėje gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas;
 • neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose. Ši paslauga turi būti teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Dalyvavimas sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio bei parodomuosiuose kūno kultūros ir fizinio aktyvumo renginiuose toje pačioje ar kitoje savivaldybėje gali būti organizuojamas tik kaip priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas;
 • pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Ši paslauga turi būti teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Pagalbą neįgaliųjų šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams, pagalbos sau ir šeimos paramos grupių veiklos organizavimas, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgalių asmenų ligą ar negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas.

Socialinės reabilitacijos paslaugos asmenims su negalia teikiamos nemokamai. 

Kompleksinė pagalba šeimai

Šeimai nemokami teikiamos šios paslaugos:

 • Pozityvios tėvystės mokymai;
 • Psichosocialinė pagalba (psichologų konsultacijos šeimoms ir asmenims);
 • Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos (mokymai tėvams, bendravimo su vaikais stiprinimo dirbtuvės, šeimų klubai);
 • Mediacijos paslaugos;
 • Esant poreikiui, projekto dalyviai gali naudotis vaikų priežiūros bei pavėžėjimo paslaugomis.

Dėl informacijos apie kompleksinę pagalbą šeimai būtina kreiptis į savivaldybės administraciją. Kadangi tai projektinė veikla, todėl savivaldybėje nėra teikiama nuolat.

Vaikų vasaros užimtumo stovyklos, priimančios negalią turinčius vaikus

Dėl informacijos apie vaikų su negalia organizuojamas stovyklas būtina kreiptis į savivaldybės administraciją. Kadangi tai projektinė veikla, todėl savivaldybėje nėra teikiama nuolat. 

Apie renginius, pažintines vietas, turistinius objektus, turinčius draugišką aplinką negalią turintiems vaikams

Kiekvienas asmuo su judėjimo negalia pieš išeidamas iš namų privalo suplanuoti visą kelionės maršrutą, tačiau Lietuvos gyventojai ir užsienio svečiai susiduria su dideliais sunkumais ir nusivylimais, kadangi negali gauti kvalifikuotos informacijos, ar vieta, į kurią jie norėtų keliauti, yra pritaikyta neįgaliajam.

Atviroje ir patogioje interneto svetainėje www.beslenksciu.lt, kurioje yra paskelbta išsami informacija apie Lietuvos viešosios paskirties objektų prieinamumą, kliūtis, koordinates, pateikiami žemėlapiai, kita svarbi informacija.

Naudoti informacijos šaltiniai:

 1. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymas „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/asr>. 
 2. Socialinės paslaugos neįgaliesiems ir jų šeimoms: kas priklauso ir kur kreiptis <https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/socialines-paslaugos-neigaliesiems-ir-ju-seimoms-kas-priklauso-ir-kur-kreiptis>. 
 3. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4a456f20035511ebbedbd456d2fb030d>.

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus