Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo tvarka vaikui

Kas yra specialieji ugdymosi preikiai?

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ir įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Tarnybos specialistai (psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, vaikų neurologas, socialinis pedagogas, surdopedagogas, jeigu vaikas turi klausos sutrikimų, tiflopedagogas, jeigu vaikas turi regos sutrikimų) atlieka ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikų Įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį:

 • nedidelius,
 • vidutinius,
 • didelius, 
 • labai didelius. 

Daugiau informacijos straipsnyje „Apie ugdymosi poreikius mokykloje“. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai nustatomi šioms sutrikimų grupėms:

Sutrikimai skirstomi į šias grupes:

 • negalios (intelekto sutrikimai, regos sutrikimai, klausos sutrikimai, kochleariniai implantai, judesio ir padėties bei neurologiniai sutrikimai, įvairiapusiai raidos sutrikimai, kurčneregystė, kompleksinės ir kitos negalios);
 • sutrikimai (mokymosi, elgesio ir/ar emocijų, kalbėjimo ir kalbos, kompleksiniai sutrikimai);
 • mokymosi sunkumai (besimokantys ne gimtąja kalba arba gyvenantys kitoje kultūrinėje/ kalbinėje aplinkoje, turintys sulėtėjusią raidą, turintys sveikatos problemų, patiriantys nepalankių aplinkos veiksnių įtaką, patiriantys emocinę krizę, nerealizuojantys ypatingų gabumų;
 • kiti sutrikimai.

Daugiau informacijos straipsnyje „Apie ugdymosi poreikius mokykloje“.

Kokio amžiaus asmenims nustatomi specialieji ugdymosi poreikiai?

Specialieji ugdymosi poreikiai  dėl negalios, sutrikimų, mokymosi sunkumų nustatomi asmenims iki 21 metų

Nuo ko pradėti vertinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP)

Jeigu tėvai arba mokytojai mato, kad vaikui sunkiai sekasi perprasti mokomąją medžiagą, kyla elgesio, emocijų, dėmesio sutelkimo sunkumų, jie turi kreiptis į ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisiją, kuri atlieka pirminį vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą ir parengia dokumentus Pedagoginei psichologinei tarnybai (PPT) / Švietimo pagalbos tarnybai (ŠPT)

Turėdami tėvų sutikimą, ugdymo įstaigos specialistai aprašo, kaip sekasi vaikui, kokie jo pasiekimai, elgesys, kokias vaiko galias ir sunkumus stebi ugdymo įstaigos specialistai bei pedagogai. 

Parengti dokumentai perduodami PPT / ŠPT specialistams. Šie juos išnagrinėja ir kviečiasi vaiką mokymosi sunkumams įvertinti. 

SVARBU

Su parengtais dokumentais turi būti supažindinti mokinio tėvai. 

Ugdymo įstaigos nelankančio vaiko tėvai patys registruojasi į PPT/ŠPT. Dažniausiai susidaro eilės, todėl vertinimo tenka palaukti. 

Kaip vyksta vertinimas?

Tėvams pasirašius sutikimą dėl vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, atliekamas vaiko raidos vertinimas. Vaikui pateikiama stimulinė medžiaga, o specialistai stebi ir fiksuoja, kaip jis atlieka užduotis. Priklausomai nuo vaiko amžiaus, gebėjimo ir raidos sutrikimo raidos vertinimas atliekamas šiais būdais:

 • iki 3 metų raidai vertinti naudojamos vaiko raidos skalės;
 • iki 5 metų – DISC metodika, taip pat standartizuoti klausimynai apie vaiko elgesį ir emocijas. 

SVARBU:

Vaiko raida vertinama dalyvaujant tėvams.

 • nuo 6 metų vaikas į specialistų kabinetus dažniausiai eina vienas. Psichologas vertina jo intelektą, raidą, elgesio ir emocijų sunkumus, logopedas – kalbos ir kalbėjimo ypatumus, specialusis pedagogas – mokymosi pasiekimų lygį, socialinis pedagogas – socialinę pedagoginę aplinką, gydytojas neurologas – neurologinę sveikatą. Vertinant specialistai bendrauja su vaiko tėvais (globėjais, įtėviais). 

Kokias pažymas išduoda Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) / Švietimo pagalbos tarnyba (ŠPT)?

 1. Pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo. Pažymoje įvertinimo pateikiami specialistų vertinimai, išvada apie vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių grupę, lygį ir ugdymo rekomendacijos (kokių specialistų pagalba skiriama, kaip pritaikomas mokymo turinys, kokiais būdais mokomoji medžiaga turi būti pateikiama). Tėvai pasirašo, kad su pažyma susipažino. 
 2. Pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo. Pažymoje teikiama išvada apie vaiko SUP grupę (negalia, sutrikimas, mokymosi sunkumai), poreikių lygį (nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli) ir išvada dėl specialiojo ugdymo skyrimo. Pasirašydami šią pažymą tėvai pažymi, ar sutinka su specialistų išvada. 

Kartu su šiomis pažymomis pildoma lentelė, kurioje nurodomi mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei kriterijai ir įverčiai. Lentelėje nurodoma, kokią specialistų pagalbą ir kokiu intensyvumu turi gauti vaikas ugdymo įstaigoje, kaip pritaikomas ugdymo planas ir ugdymo programa, koks yra techninės pagalbos poreikis, kaip pritaikoma ugdymo aplinka. Vaiko SUP vertinimo rezultatus ir parengtas pažymas tarnybos specialistai aptaria su tėvais. Susitikimo metu tėvams paaiškinama, koks ir kokiam laikotarpiui skiriamas specialusis ugdymas, kokios pagalbos savo vaikui tėvai gali tikėtis ugdymo įstaigoje.

Ar tėvai privalo šias pažymas pristatyti į ugdymo įstaigą?

Tėvai pažymų pristatyti į ugdymo įstaigą neprivalo. Tačiau, jei nori, kad būtų užtikrinama vaiko teisė į ugdymą pagal jo gebėjimus ir būtų teikiama specialistų pagalba, jie turi šias pažymas pateikti ugdymo įstaigai.

Ko gali tikėtis pažymas pristatę tėvai?

Tėvai gali tikėtis, kad jų vaikas bus ugdomas vadovaujantis rekomendacijomis, pateiktomis PPT / ŠPT išduotose pažymose. Ugdymo įstaiga, gavusi PPT / ŠPT pažymas, organizuoja Vaiko gerovės komisijos (VGK) posėdį, kuriame turi dalyvauti ugdymo įstaigos specialistai, vaikas, jo tėvai bei PPT / ŠPT specialistai.  Posėdyje aptariamas vaiko ugdymo organizavimas, pagalbos poreikis ir priimamas sprendimas dėl individualaus pagalbos vaikui plano sudarymo, vadovaujantis pažymomis. Rengdami pagalbos planą ugdymo įstaigos specialistai turi atsižvelgti į individualius vaiko poreikius, mokytojo padėjėjo reikalingumą, tėvų lūkesčius. Plane numatoma, kaip bus teikiama švietimo pagalba, ugdomi vaiko socialiniai įgūdžiai, kokie bus taikomi elgesio prevencijos ir intervencijos būdai. Taip pat paskiriamas pagalbos vaikui plano koordinatorius, kuris kartu su vaiku, jo tėvais, kitais specialistais numato siektinus tikslus, žingsnius, kaip bus įgyvendinami iškelti tikslai, atsakomybę ir susitikimų periodiškumą rezultatams aptarti.

NAUDINGA: Kada reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba? >>

Naudoti informacijos šaltiniai:

 1. Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404013/asr>
 2. Lietuvos autizmo asociacijos žurnalas “Lietaus vaikai”, Nr. 10. <Lietuvos autizmo asociacijos žurnalas “Lietaus vaikai” Nr.10 (fliphtml5.com)>
 3. Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas <https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/special-education-needs-provision-within-mainstream-education-38_lt>

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus