Kada reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba?

Kada reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba?

Skirtingų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymasis kartu kuria naują situaciją, kurioje švietimo prieinamumas nėra vien noras mokyti, tai ir galimybė mokytis saugioje, tinkamoje aplinkoje, t. y. aplinkoje, kurioje kiekvienas besimokantysis būtų ugdomas pagal jo galimybes, poreikius bei polinkius. Todėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas yra jų savarankiškumo skatinimas (nepriklausomumas, savo pažinimo proceso kontroliavimas).

Kai kuriems vaikams, turintiems raidos ypatumų, reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba – specialioji pagalba, kurios paskirtis yra didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą ir ugdyti maksimaliai savarankišką žmogų

Pagalba teikiama formaliojo (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir neformaliojo švietimo mokyklose, o jos teikimą organizuoja ir koordinuoja savivaldybės administracijos švietimo padalinys, švietimo pagalbos tarnyba, mokyklos Vaiko gerovės komisija, mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Pagalbos reikalingumą mokiniui įvertina ir jos teikimą skiria švietimo pagalbos tarnyba, atsižvelgusi į sveikatos priežiūros ar ugdymosi įstaigos specialistų išvadas, įvertinusi mokinio raidos ypatumus ir nustačiusi ugdymosi poreikius.

AKTUALU: Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo tvarka vaikui >>

Mokytojo padėjėjo paslaugos rekomenduojamos, kai:

 • mokiniui ar (ir) mokinių grupei nustatyti vidutiniai, dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;
 • mokinys ar (ir) mokinių grupė dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų negali savarankiškai dalyvauti ugdymosi procese (jo metu teikiama pagalba).

SVARBU:

Mokinys turi atitikti abu šiuos kriterijus! Nepakanka vaikui nustatyti vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Taipogi ši pagalbos reikmė nėra tiesiogiai siejama su vaikui nustatytu raidos ypatumu (sutrikimu). Pavyzdžiu, jeigu vaikui nustatyti vidutiniai, dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, tačiau nėra surinkta pakankamai informacijos, jog jis negali savarankiškai dalyvauti ugdymo procese, mokytojo padėjėjo pagalba nebus rekomenduotina. Tad keli vaikai, turintys tą patį sutrikimą ir vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, nebūtinai visi gaus mokytojo padėjėjo pagalbą.

Kaip argumentuotai pateikti informaciją, kodėl vaikas negali savarankiškai dalyvauti ugdymosi procese?

 1. Kokio intensyvumo pagalbą skyrė ŠPT ir sudaryti sąlygas maksimaliai tą poreikį patenkinti.
 2. Mokytojo padėjėjui pateikti informaciją apie vaiko individualias savybes, nustatytą sutrikimą ir ugdymo rekomendacijas:
  • kokios rekomenduojamos veiklos ir užduotys?
  • kurių užduočių ar veiklų metu reikės pagalbos mokiniui?
  • kokio pobūdžio bus pagalba?
  • kaip skatinamas mokinio savarankiškumas?
  • kokios strategijos numatytos, esant elgesio problemų atvejui?

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui:

 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti (paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi; padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą; padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis);
 • atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
 • turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes padeda išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos; judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.
Ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiujeMokykliniame amžiuje
Epizodiškai (prireikus)Epizodiškai (prireikus)
Kai kurių veiklų ar pratybų metu 2-3 val. per savaitę2-3 val. per dieną
Kasdien veiklų ar pratybų metu4-5 val. per dieną
Nuolat (ne tik veiklų ar pratybų metu)6-8 val. per dieną
Mokytojo padėjėjo pagalba ugdymosi įstaigose

Mokyklos administracijos pareiga – sudaryti sąlygas mokytojo padėjėjui tobulinti savo profesinę kvalifikaciją gilinant žinias apie įvairius raidos sutrikimus, vaikų su SUP ugdymą.

Kaip gauti mokytojo padėjėjo pagalbą?

Ugdymo įstaiga arba tėvai kartu su ugdymo įstaiga kreipiasi į savivaldybę (Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių savivaldybėje) su prašymu skirti lėšų mokytojo padėjėjo etatui steigti ir užtikrinti vaiko poreikį gauti šią pagalbą:

 • Ugdymo įstaigos direktorius pateikia motyvuotą prašymą savivaldybės administracijos direktoriui dėl pageidaujamų etatų steigimo.
 • Tuomet susirinkimo metu išsamiai aptariama situacija, analizuojamos specialistų pateiktos išvados, išklausomos specialistų, mokyklos darbuotojų nuomonės. Diskutuojant atsižvelgiama į vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir į jo elgesį klasėje su bendraamžiais, pamokų, pertraukų metu. Kreipiamas dėmesys ne tik dokumentuose bei išvadose užfiksuotus dalykus, bet ir į realų vaiko elgesį, jo pokyčius. Atsižvelgiama kiek toje klasėje jau yra vaikų, kuriems reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba.

Naudoti informaciniai šaltiniai:

 • Loreta Grikainienė, Rima Bagdonavičienė “Mokytojo padėjėjo vaidmuo: įtraukiojo ugdymo procese”. Lietuvos autizmo asociacija, žurnalas “Lietaus vaikai”, Nr. 2. kuris yra leidžiamas įgyvendinant Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo 2019 metais projektą, finansuojamą per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
  Elektroninė žurnalo versija: < http://online.fliphtml5.com/cvlbg/bfxl/#p=1>
 • Loreta Grikainienė,Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus logopedė „Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiajame ugdyme“. Prieiga per internetą: <https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/mokytojo-padejejo-vaidmuo-itraukiajame-ugdyme/33160>
 • Mokytojo padėjėjai – Klaipėdos patirtis. Prieiga per internetą: <http://www.kitoksvaikas.lt/2016/07/22/mokytojo-padejejai-klaipedos-patirtis/>
 • LR švietimo ir mokslo sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymas Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) aprašas Nr. V-1229. Prieiga per internetą:
  <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403928>
 • LR švietimo ir mokslo ministro, sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-1265/V-685/A1-317. Prieiga per internetą:
  <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404013/asr>
 • LR Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 679 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Prieiga per internetą:
  <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/acd82c9188fa11e8aa33fe8f0fea665f/asr>
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentas. Pažyma dėl įvairiapusių raidos, elgesio ir (ar) emocijų ir (arba) intelekto sutrikimų turinčių mokinių ugdymosi savivaldybių bendrojo ugdymosi mokyklose. Prieiga per internetą: <https://www.smm.lt/uploads/documents/SKM_4050170614132500-a.pdf>
 • 2004 m. gruodžio mėnesį Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, buvo patvirtintas pavyzdinis Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas.
 • 2011 m. patvirtinus naujus teisės aktus reglamentuojančius specialiojo ugdymo veiklą Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai pradėjo savo išvadose rekomenduoti mokytojo padėjėjo pagalbą.

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus