Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo tvarka vaikui iki 18 metų

Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo tvarka vaikui iki 18 metų

Specialiuosius poreikius Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau – tarnyba) nustato tik su gydytojo siuntimu (galiojimo terminas 60 kalendorinių dienų). Specialieji poreikiai gali būti nustatyti jau nustačius neįgalumo lygį arba neįgalumo lygio nustatymo metu. Tokiu atveju, teikiant prašymą tarnybai reikia pažymėti varnelę prašyme, kad norime nustatyti specialiuosius poreikius.

Kas yra specialieji poreikiai?

Specialieji poreikiai yra ne tik diagnozės sunkumo lygis, bet ir nusako vaiko gebėjimą funkcionuoti savarankiškai.

Specialiųjų poreikių lygiai:

Nuolatinė slauga:

 • I lygio nuolatinė slauga (vaikui reikalinga nuolatinė 8 valandų per parą ar ilgesnės trukmės slauga) – 312 Eur
 • II lygio nuolatinė slauga (vaikui reikalinga nuolatinė 6–7 valandų per parą slauga) – 228  Eur

Nuolatinė priežiūra (pagalba):

 • I lygio nuolatinė priežiūra (pagalba) (vaikui reikalinga nuolatinė 4–5 valandų per parą kitų asmenų teikiama pagalba) – 132 Eur
 • II lygio nuolatinė priežiūra (pagalba) (vaikui, kuriam dėl negalios reikalinga ne ilgesnė negu 3 valandų per parą nuolatinė kitų asmenų priežiūra arba pagalba) – 72 Eur.

Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis:

 • Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimą gali gauti šeimos, auginančios vaiką su negalia, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška negalia iki 2005 metų.
  Kompensacija skiriama šeimoms, kai vienas iš tėvų turi vairuotojo pažymėjimą ir slaugomam vaikui sukakus 18 metų, jeigu jam nepertraukiamai nustatyta visiška negalia ir (ar) specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Jos ir toliau kas 6 metus galės kreiptis į Sodrą ir gauti nustatyto dydžio išmoką, nepaisant vaiko amžiaus. Norint ją gauti, reikia pateikti dokumentus, pagrindžiančius faktines išlaidas.
  Tikslinės kompensacijos suma: 2688 Eur.

Būsto ir aplinkos pritaikymas vaikui su sunkia negalia:

 • Jeigu vaiko su sunkia negalia reikiamomis techninės pagalbos priemonėmis neaprūpina Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (TPNC), tuomet galima gauti kompensaciją būsto vidaus ir išorės aplinkos pritaikymui bei techninių pagalbos priemonių pirkimui:
  • Būsto pritaikymas – 6000 Eur.
  • Keltuvas, liftas – 6600 Eur.
  • Techninėms pagalbos priemonėms suma – 2000 Eur.

Specialieji poreikiai vertinami

 1. Pirmą kartą: klinikinė diagnozė, būklė turi būti patikslinta tretinio lygio gydytojų paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ankstyvosios reabilitacijos įstaigoje ar reabilitacijos centre, pritaikius amžių ir diagnozę atitinkančius diagnostinius testus.
 2. Pakartotinai:
  • baigiantis nustatytam specialiųjų poreikių terminui;
  • pasikeitus vaiko sveikatos būklei ir (ar) savarankiškumui;
  • vaiko tėvams ar tikslines kompensacijas mokančiai institucijai nesutinkant su tarnybos priimtu sprendimu;
  • jeigu per patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai;
  • vykdant Ginčų komisijos sprendimą.
 3. Specialieji poreikiai nevertinami:
  • jei tėvai su vaiku kviečiami neatvyksta į tarnybą, atsisako vertinti specialiuosius poreikius;
  • kai tarnyba kreipiasi dėl papildomos informacijos pateikimo;
  • kai vaiko organizmo funkciniai sutrikimai neatitinka nė vieno Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodyto kriterijaus, asmens savarankiškumas nevertinamas ir asmeniui specialieji poreikiai nenustatomi. Pirminis balas yra didesnis nei 40 balų.

Specialiųjų poreikių nustatymo terminai

 1. Pusei metų, kai specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai ir jų lygiai vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas greitas vaiko sveikatos būklės pasikeitimas.
 2. Vieneriems metams, kai specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai ir jų lygiai vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas vaiko sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių.
 3. Dvejiems metams, kai vertinami specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai ir jų lygiai, prognozuojamas vaiko sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius.
 4. Iki vaikui sukaks 18 metų, kai vertinami specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai ir jų lygiai, kai neprognozuojamas vaiko sveikatos būklės pasikeitimas.
 5. 6 metams, kai vertinamas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, prognozuojamas vaiko sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 72 mėnesius.
 6. Neterminuotai, kai vertinamas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, neprognozuojamas vaiko sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) vaiko sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio. Sąlygos:
  • vienas iš tėvų privalo turėti vairuotojo pažymėjimą;
  • lengvojo automobilio įsigijimo kompensaciją galima gauti ir slaugomam vaikui sukakus 18 metų. Šeimos kas 6 metus galės kreiptis į savivaldybę ir gauti nustatyto dydžio išmoką, nepaisant vaiko amžiaus.

Specialiųjų poreikių nustatymo etapai

 1. Kreipiatės į šeimos gydytoją.
  Kreipiamasi į vaiko šeimos gydytoją, kuris išduoda siuntimą (galiojantį 60 kalendorinių dienų) į tarnybą vaiko specialiojo poreikio ir jo lygio nustatymui.
 2. Šeimos gydytojas parengia dokumentus vaiko specialiajam poreikiui ir jo lygiui nustatyti.
  Reikiami dokumentai:

  • Užpildytas siuntimas į NDNT (siuntimas galioja 60 kalendorinių dienų nuo jo užpildymo dienos).
  • Medicininiai dokumentai. Tai duomenys apie vaiko sveikatos būklę: testų (pvz., CARS, DISC, WISC), medicininių tyrimų, konsultacijų, gydymo stacionare išrašų (forma Nr. 003/a), vaiko sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a), papildomų dokumentų ir išrašų apie gretutines ligas, judėjimo, psichikos, regos ir klausos bei kalbos funkcijų sutrikimus kopijos, patvirtintos siuntimą pildžiusio gydytojo antspaudu ir parašu.
  • Vaiko tėvų prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo (prašymą galima užpildyti atvykus į tarnybą arba tarnybos interneto svetainėje adresu www.ndnt.lt ir atsispausdinti).
  • Vaiko, kuriam nustatomi specialūs poreikiai, tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  • Vieno iš tėvų tapatybę patvirtinantys dokumentai.

  SVARBU: jeigu jūsų vaiko atveju DISC testo rezultatai rodo sunkesnį bazinį funkcionavimo lygmenį, būtinai prašykite gydytojo, kad ruošiant siuntimą į NDNT įtrauktų ir DISC testo rezultatus.

 3. Parengtų dokumentų pateikimas tarnybos skyriui Vaiko specialiųjų poreikių nustatymui dokumentus pateikia artimiausiam tarnybos skyriui:
  • Gydantis gydytojas – jei dokumentai yra elektroninė dokumentų forma, juos gali pateikti ir elektroniniu būdu.
  • Vaiko tėvai – pristato į tarnybos skyrių arba siunčia paštu. Dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintas seniūno.
 4. Vaiko specialiųjų poreikių vertinimas, tarnybai gavus dokumentus
  • Vaiko specialiųjų poreikių vertinimas atliekamas:
   1. vaikui su tėvais atvykus į tarnybos teritorinį skyrių;
   2. apžiūrėjus vaiką namuose (ligoninėje), kai vaikas dėl sveikatos būklės negali atvykti į tarnybą ir iš pateiktų medicininių bei kitų dokumentų nekyla abejonių dėl neįgalumo lygio nustatymo.

Specialiųjų poreikių skaičiavimo formulė

Specialiųjų poreikių apskaičiavimo formulė:

Bazinio funkcionavimo lygmens balas x Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno koeficientas = Specialiųjų poreikių lygis

Šaltinis: Kristina Košel-Patil, Lietuvos autizmo asociacija

Specialieji poreikiai nustatomi neatsižvelgiant į vaiko amžių, neįgalumo lygį, kompleksiškai įvertinus atskirus veiksnius.

 1. Bazinį funkcionavimo lygmenį – balais išreikštas medicininis kriterijus, nustatomas pagal vaiko sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus. Jei asmens būklė atitinka daugiau nei vieną Bazinio funkcionavimo balų lentelėje 6 nurodytą kriterijų, vertinimui naudojamas kriterijus, kuris numato mažesnę balų skaitinę vertę.
 2. Galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje – asmens veiklos gebėjimo koeficientas, nustatomas pildant klausimyną. Tai vaiko gebėjimas dalyvauti kasdieniame fiziniame, socialiniame bei ugdomajame gyvenime atsižvelgiant į jo amžių. Pildant klausimyną reikia pažymėti (apibraukti), kaip dažnai kiekviena iš išvardintų veiklų kėlė rūpesčių per paskutinį mėnesį:
  • 0 balų – niekada, nė karto per paskutinį mėnesį;
  • 1 balas – beveik niekada, itin retai, 3 kartų per mėnesį;
  • 2 balai – kartais, iki 2 kartų per savaitę, daugiau kaip 3 kartus per mėnesį;
  • 3 balai – dažnai, 3-4 kartus per savaitę;
  • 4 balai – beveik visada, 5 ir daugiau kartų per savaitę arba vaikas visada turi problemą.

Asmens veiklos gebėjimo koeficientas pagal vaiko amžių

Vaikas iki 4 metų amžiaus Vaikas nuo 4 iki 17 metų amžiaus
Asmens veiklos ir gebėjimo koeficientas prilyginamas 1.
Tėvams nereikia pildyti klausimyno ir važiuoti į NDNT su vaiku.

Asmens veiklos ir gebėjimo koeficientas apskaičiuojamas užpildžius asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną, kuris:

 • pildomas apie vaiką tarnyboje, dalyvaujant tėvams;
 • tėvams sutinkant su balų suma, pasirašomas.
Klausimynas pateikiamas pagal vertinamojo vaiko amžių.
NDNT užpildytame klausimyne nurodyti
balai prilyginami asmens savarankiškumo koeficientams:
4 iki 6 metų – 2 priedas (28 klausimai).
Atsakymų vertinimas balais:
112 – 76 balai – koeficientas 0,9;
75 – 38 balai – koeficientas 1,0;
37 – 0 balai – koeficientas 1,1.
7 iki 13 metų – 3 priedą (30 klausimų).
Atsakymų vertinimas balais:
120 – 81 balai – koeficientas 0,9;
80 – 41 balai – koeficientas 1,0;
40-0 balai – koeficientas 1,1.
14 iki 17 metų – 4 priedą (27 klausimai).
Atsakymų vertinimas balais:
108 – 73 balai – koeficientas 0,9;
72 – 37 balai – koeficientas 1,0;
36-0 balai – koeficientas 1,1.

SVARBU:

Kristina Košel-Patil, Lietuvos autizmo asociacijos valdybos pirmininkė, ragina nepamiršti vertinimui pasiruošti iš anksto.

 • Klausimyno pildymui reikia ruoštis iš anksto. Rekomenduojama atsispausdinti klausimyną ir apgalvoti atsakymus į klausimus prieš vykstant į tarnybą.
 • Tarnyboje rekomenduojama klausimyną turėti su savimi ir sekti, ar darbuotojas užduoda visus klausimus.
 • Gavus užpildytą klausimyną, patikrinkite, kokia yra galutinė balų suma ir ar tokią sumą gavote ruošdamiesi namuose.
 • Nesutikus su konkrečiam klausimui paskirta balų suma, prašykite (reikalaukite), kad jis būtų pataisytas, nes užpildytas klausimynas negalioja, kol nėra pasirašytas vaiko tėvų.
 • Jeigu turite pastabų apie pildymą, BŪTINAI jas surašykite laukelyje „Pastabos“, nes vėliau negalėsite apskųsti klausimyno balų sumos.
 • Kartu su tarnybos darbuotoju pildomą klausimyną (vaikams nuo 4 metų) patikrinus rezultatus pasirašome.
 • Neleiskite tarnybos darbuotojui esančius sunkumus vertinti tik kaip fizinius. Sakykite, kokius sunkumus jūsų šeima patiria kasdienybėje dėl vaiko elgesio ypatumų.

Dokumentų apie specialiųjų poreikių lygį vaikui išdavimas

Tarnyba per 20 darbo dienų priima sprendimą dėl vaiko specialiųjų poreikių ir jų lygio. Per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos tarnyba raštu informuoja vaiko tėvus apie priimtą sprendimą ir išduoda (išsiunčia) Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą, suderinus rekomendaciją dėl pagalbos poreikio.

Kur kreiptis dėl išmokų, kai tarnyba nustato specialiuosius poreikius?

Vaikui iki 17 metų:

 • nuolatinės slaugos arba pagalbos (priežiūros) poreikį – į savivaldybių socialinių išmokų skyrius;
 • automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo poreikį – į SODRĄ.

Tikslinės kompensacijos išmokos

 1. Dokumentai, reikalingi kompensacijai gauti:
  • prašymas (prašymo forma);
  • vaiko, kuriam nustatomi specialūs poreikiai, tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • vieno iš tėvų tapatybę patvirtinantys dokumentai;
  • vaiko neįgalumo pažymėjimas;
  • specialiųjų poreikių nustatymo pažyma;
  • dokumentai apie globos ar rūpybos nustatymą, jei tai globojamas vaikas;
  • įgaliotas asmuo pateikia savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;
  • banko atsiskaitomąją sąskaita.

  SVARBU: Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybių administracijos.

 2. Tikslinės kompensacijos išmokos dydžiai

Neįgalumo išmokų rūšys:

 • Sodros išmoka, kurią moka Sodra (už neįgalumo lygį);
 • tikslinės kompensacijos išmoka, kurią moka savivaldybės (už specialiuosius poreikius).
Neįgalumo lygis Šalpos dydis Šalpos pensija
Lengvas neįgalumo lygis 1 ŠPB 143 Eur
Vidutinis neįgalumo lygis 1,5 ŠPB 214,5 Eur
Sunkus neįgalumo lygis 2 ŠPB 286 Eur

Specialieji poreikiai yra ne tik diagnozės sunkumo lygis, bet ir nusako vaiko gebėjimą funkcionuoti savarankiškai.

Nuolatinė slauga:

 • I lygio nuolatinė slauga  – 312 Eur *
 • II lygio nuolatinė slauga  – 228  Eur *

*Kaupiasi stažas slaugančiam asmeniui.

Nuolatinė priežiūra (pagalba):

 • I lygio nuolatinė priežiūra (pagalba) – 132 Eur *
 • II lygio nuolatinė priežiūra (pagalba) – 72 Eur.**

*Kaupiasi stažas slaugančiam asmeniui.

** Slaugančiam asmeniui stažas nekaupiamas

Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis:

 • Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija – 2560 Eur.

Būsto ir aplinkos pritaikymas vaikui su sunkia negalia:

 • Būsto pritaikymas – 6000 Eur.
 • Keltuvas, liftas – 6600 Eur.
 • Techninėms pagalbos priemonėms suma – 2000 Eur.

Svarbu: Vidutinę arba sunkią negalią turintį vaiką slaugančiam asmeniu neskaičiuojamas darbo stažas, bet vaiko slaugymo terminas (15 metų) turi įtakos šalpos bazinei pensijai gauti tuo atveju, kai NDNT išduoda pažymą apie vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) tikslinį poreikį (SPP-2). Neišdavus tokios pažymos, slaugančiam asmeniui vaiko slaugymo terminas (15 metų) šalpos pensijai gauti neskaičiuojamas.

Rekomendacija dėl pagalbos poreikio

NDNT, nustačiusi specialiuosius poreikius, išduoda ir rekomendaciją dėl pagalbos poreikio – kiekvienam asmeniui individualiai nurodoma, kurios) pagalbos priemonės žmogui pagelbėtų kasdienėje veikloje ir socialiniame gyvenime.

Pagalbos priemonės:

 1. techninės pagalbos priemonės;
 2. kito asmens pagalba;
 3. gyvenamosios aplinkos pritaikymas;
 4. socialinės pagalbos reabilitacijos paslaugos padidintų negalią turinčio asmens savarankiškumą, žinių taikymo galimybes, pagerintų kasdienę veiklą ar bendravimo galimybes.

Šie dalykai išsiaiškinami individualiai, pokalbio su asmeniu metu pildant asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną

Išaiškinama, kur dėl šių pagalbos priemonių kreiptis – ar į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, ar į savivaldybę pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Parengė Lietuvos autizmo asociacija valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil ir iniciatyvos „Galių dėžutė” įkūrėja Dalia Kuliešienė

Naudoti informacijos šaltiniai:

 1. Kristina Košel Patil “Patarimai tėvams: vaikų turinčių raidos sutrikimų, negalios nustatymo ypatumai. Lietuvos autizmo asociacijos žurnalas “Lietaus vaikai” 2019 / Nr.1 Gegužė.
 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal vertinamojo amžių.
 3. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gruodžio 27 d. Nr. A1-765/V-1530 Prieiga per Internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6b4698600a7911e98a758703636ea610?jfwid=7cihrgzh1>
 4. Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo 1 priedas, 2 priedas ir 3 priedas. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6b4698600a7911e98a758703636ea610?jfwid=7cihrgzh1>
 5. Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos Prieiga per internetą: <https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialinis-draudimas/salpos-ismokos-ir-tikslines-kompensacijos/slaugos-ir-prieziuros-pagalbos-islaidu-tikslines-kompensacijos>
 6. Šalpos pensijos. Prieiga per Internetą: <https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialinis-draudimas/salpos-ismokos-ir-tikslines-kompensacijos/salpos-pensijos>
 7. Keičiasi asmenų specialiųjų poreikių nustatymo tvarka. Prieiga per Internetą: <https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/keiciasi-asmenu-specialiuju-poreikiu-nustatymo-tvarka>
 8. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/678d3c3244fe11e68f45bcf65e0a17ee/asr>
 9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašu, https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/07/27/news/kitais-metais-socialiai-teisingesnes-tikslines-kompensacijos-7084796/ specialiųjų poreikių nustatymo PERTVARKA https://www.google.com/search?q=speciali%C5%B3j%C5%B3+poreiki%C5%B3+nustatymo+PERTVARKA&oq=speciali%C5%B3j%C5%B3+poreiki%C5%B3+nustatymo+PERTVARKA&aqs=chrome..69i57.374j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
 10. Dėl Rekomendacijos dėl pagalbos poreikio formos patvirtinimo. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ccd3b2300d3e11e98a758703636ea610/DFaMNwewJW

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus