Vaikams iki sukaks 18 metų neįgalumo lygio nustatymo tvarka

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau – tarnyba arba NDNT) vaikui iki 18 metų neįgalumo lygį nustato tik su gydytojo siuntimu (siuntimas galioja 60 kalendorinių dienų).

SVARBU: Nustatant neįgalumo lygį kartu galima įvertinti ir specialiuosius vaiko poreikius – teikiant prašymą tarnybai, reikia pažymėti varnelę prie šeštojo klausimo.

Kokie yra neįgalumo lygiai?

 • Sunkus neįgalumo lygis (0 – 27 balai) – vaiko galimybės ugdytis, dalyvauti ir veikti yra žymiai sumažėjusios, būtina nuolatinė kitų žmonių slauga, priežiūra, pagalba.
 • Vidutinis neįgalumo lygis (28 – 47 balai) – vaiko galimybės ugdytis, dalyvauti ir veikti yra sumažėjusios, reikia nuolatinės kitų žmonių priežiūros, pagalbos.
 • Lengvas neįgalumo lygis (48 – 55) – vaiko galimybės ugdyti, dalyvauti ir veikti yra nežymiai sumažėjusios.

Neįgalumo lygio vertinimas pagal poreikį

Pirmą kartą.

Klinikinė diagnozė, būklė turi būti patikslinta tretinio lygio gydytojų paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ankstyvosios reabilitacijos įstaigoje ar reabilitacijos centre, pritaikius amžių ir diagnozę atitinkančius diagnostinius testus.

Pakartotinai:

 • pasibaigus nustatyto neįgalumo lygio terminui;
 • pasikeitus vaiko sveikatos būklei (pvz., pablogėjus vaiko būklei tėvai turi teisę prašyti šeimos gydytojo, kad būtų pakartotinai užpildyti dokumentai neįgalumo lygio nustatymui, nesvarbu, kad dar nesibaigė turimo neįgalumo terminas);
 • tėvams ar išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su tarnybos priimtu sprendimu;
 • ginčų komisijos sprendimu.

SVARBU: jei praleidžiate pakartotinio vertinimo laiką sprendimas gali būti priimtas atgaline data, jei prašyme nurodyta pateisinama priežastis ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.

Neįgalumo lygio nustatymo terminai

 1. Pusei metų, kai neįgalumo lygis vertinamas pirmą kartą ir prognozuojamas greitas vaiko sveikatos būklės pasikeitimas.
 2. Vieneriems metams, kai neįgalumo lygis vertinamas pirmą kartą ir prognozuojamas vaiko sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių.
 3. Dvejiems metams, kai prognozuojamas vaiko sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius.
 4. Iki vaikui sukaks 18 metų, kai neprognozuojamas vaiko sveikatos būklės pasikeitimas.

SVARBU: Jeigu iki vaikui sueinant septyneriems metams neįgalumo lygis jau buvo nustatytas 2 – 3 kartus, galima teigti, kad vaiko sveikatos būklė ir sveikatos sutrikimai yra nuolatinio ir nekintamo pobūdžio, darantys įtaką jo neįgalumo lygiui, todėl prašykite (reikalaukite), kad neįgalumo lygis būtų nustatomas iki vaikui sukaks 18 metų.

Neįgalumo lygio nustatymo etapai

Kreipiatės į vaiko šeimos gydytoją, kuris išduoda siuntimą į tarnybą vaiko neįgalumo lygio nustatymui ir parengia dokumentus vaiko neįgalumo lygio įvertinimui. Gydytojas paruošia dokumentus į NDNT per 10 darbo dienų.

Dokumentai, kuriuos gydytojas parengia ir įteikia vaiko tėvams.

 1. Gydytojo užpildytą siuntimą į tarnybą (galioja 60 kalendorinių dienų).
 2. Medicininius dokumentus. Tai duomenys apie vaiko sveikatos būklę: testų (pvz., CARS, DISC, WISC) medicininių tyrimų, konsultacijų, gydymo stacionare išrašų (forma Nr. 003/a), vaiko sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a), papildomų dokumentų ir išrašų apie gretutines ligas, judėjimo, psichikos, regos ir klausos bei kalbos funkcijų sutrikimus kopijos, patvirtintos siuntimą pildžiusio gydytojo antspaudu ir parašu.
 3. Vaiko tėvų prašymą dėl neįgalumo lygio nustatymo (prašymą galima užpildyti atvykus į tarnybą arba užpildyti tarnybos interneto svetainėje adresu www.ndnt.lt ir atsispausdinti).
 4. Vaiko, kuriam nustatomas neįgalumo lygis, tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 5. Vieno iš tėvų tapatybę patvirtinančius dokumentus.
 6. Vieną 3×4 dydžio nuotrauką; (bei papildoma nuotrauka, jeigu nustatomas sunkus neįgalumo lygis, neįgaliųjų automobilio statymo kortelei gauti).
 7. ŠPT / PPT (Švietimo pagalbos tarnybos ar Pedagoginės psichologinės tarnybos) pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių lygio.

Paruošti dokumentai pateikiami per 60 kalendorinių dienų.

SVARBU:

 1. Dokumentus galima pradėti tvarkyti tik po pirmojo išrašymo iš ligoninės, išmokos nėra mokamos atgaline data.
 2. Per 3 d. nuo dokumentų registravimo tarnyba turi teisę kreiptis į vaiko sveikatos priežiūros įstaigą su prašymu pateikti papildomus dokumentus, patikslinti pateiktas išvadas ir tyrimų duomenis, diagnozes ir funkcijų sutrikimų laipsnius.
 3. Jeigu nepridėjote ŠPT / PPT (Švietimo pagalbos tarnyba / Pedagoginė psichologinė tarnyba) pažymos apie specialius ugdymosi poreikius ruošiant dokumentus neįgalumo lygio nustatymui, tai galite padaryti:
  • pas šeimos gydytoją, kol dokumentai yra ruošiami;
  • pristatę dokumentus į tarnybą registravimo metu;
  • po dokumentų registravimo dėl neįgalumo nustatymo vaikui, kai tarnyba paprašo dokumentų patikslinimo.

Parengtų dokumentų pateikimas tarnybai

Vaiko neįgalumo lygiui įvertinti reikalingus dokumentus pateikia artimiausiam tarnybos skyriui:

 1. gydantis gydytojas – jei dokumentai yra elektroninė dokumentų forma, juos gali pateikti ir elektroniniu būdu;
 2. vaiko tėvai pristato dokumentus į tarnybos skyrių arba siunčia paštu; dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintas seniūno.

Vaiko neįgalumo lygio vertinimas, tarnybai gavus dokumentus

Vaiko neįgalumo lygio vertinimas atliekamas:

 1. vaikui su tėvais atvykus į tarnybos skyrių;
 2. apžiūrėjusi vaiką namuose (ligoninėje), kai vaikas dėl sveikatos būklės negali atvykti į tarnybą ir iš pateiktų medicininių bei kitų dokumentų nekyla abejonių dėl neįgalumo lygio nustatymo.

SVARBU: neįgalumo lygio įvertinimas vaikui atliekamas tik dalyvaujant jo tėvams.

Neįgalumo lygio skaičiavimo formulė

Neįgalumo lygis apskaičiuojamas dauginant medicininės diagnozės balus iš gretutinių ligų, klausimyno ir specialiųjų ugdymosi poreikių koeficientų.

Neįgalumo lygis ═ Pagrindinė diagnozė (balai) x Gretutinės ligos (koeficientas) x Klausimyno pildymo rezultatas (koeficientas) x SUP lygis (koeficientas)

Šaltinis: Kristina Košel-Patil, Lietuvos autizmo asociacija

SVARBU:

 • Klausimynas gali sunkinti arba lengvinti neįgalumo lygį, priklausomai nuo rezultato.
 • SUP lygis gali sunkinti arba nedaryti įtakos neįgalumo lygiui.
 • Gretutinės ligos sunkina neįgalumo lygį.

Pagrindiniai elementai lemiantys neįgalumo lygio sunkumą:

Pagrindinė diagnozė (bazinis neįgalumo lygis) nustatomas remiantis pateiktais dokumentais apie vaiko sveikatos būklę ir vertinamas 20, 35 arba 50 balų vadovaujantis Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo 1 priedu.

Bazinis neįgalumo lygis balais pagal diagnozę F 83

Diagnozė Procentai Bazinis balas, nustatant neįgalumo lygį
Mišrūs specifiniai raidos sutrikimai (F 83), kai vaiko raidos koeficientas vertinamas DISC metodika (vaikams iki 8 metų). Bent trijose raidos srityse iki 30 %. 20
Bent trijose raidos srityse atitinka 31-50 %. 35
Bent trijose raidos srityse atitinka 51-80 %. 50

Šaltinis: Kristina Košel Patil Lietuvos autizmo asociacija

Bazinis neįgalumo lygis balais pagal diagnozę F 84.0- F 84.8

Diagnozė Bazinis balas, nustatant neįgalumo lygį
Įvairiapusiai raidos sutrikimai / Autizmas (sunki forma). 20
Įvairiapusiai raidos sutrikimai / Autizmas (vidutinio sunkumo forma). 35
Įvairiapusiai raidos sutrikimai / Autizmas (lengva forma). 50

Šaltinis: Kristina Košel Patil. Lietuvos autizmo asociacija

Gretutinės ligos. Kitos ligos, traumos, patologinės būklės, atsiradę organizmo funkcijų sutrikimai vienas kitą veikia taip, kad jie sustiprėja, dėl sunkiausiojo organizmo funkcijos sutrikimo, tad nustatytas bazinis neįgalumo lygis dauginamas iš šių koeficientų:

0,9, jei gretutinės ligos bazinis neįgalumo lygis yra 50 balų;

0,8, jei gretutinės ligos bazinis neįgalumo lygis yra 35 balai;

0,7, jei gretutinės ligos bazinis neįgalumo lygis yra 20 balų.

Klausimyno pildymas, pagal kurį vertinamas vaiko gebėjimas dalyvauti – gebėjimas dalyvauti kasdieniame fiziniame, socialiniame bei ugdomajame gyvenime, atsižvelgiant į amžiaus grupę. Pildant klausimyną reikia pažymėti (apibraukti), kaip dažnai kiekviena iš išvardintų veiklų kėlė rūpesčių per paskutinį mėnesį:

0 balų – niekada, nė karto per paskutinį mėnesį;

1 balas – beveik niekada, itin retai, iki 3 kartų per mėnesį;

2 balai – kartais, iki 2 kartų per savaitę, daugiau kaip 3 kartus per mėnesį;

3 balai – dažnai, 3-4 kartus per savaitę;

4 balai – beveik visada, 5 ir daugiau kartų per savaitę arba vaikas visada turi problemą.

Asmens veiklos gebėjimo koeficientas pagal vaiko amžių

Vaikas iki 4 metų amžiaus Vaikas nuo 4 iki 17 metų amžiaus
Asmens veiklos ir gebėjimo koeficientas prilyginamas 1.

Tėvams nereikia pildyti klausimyno ir važiuoti į tarnybą su vaiku;

Asmens veiklos ir gebėjimo koeficientas apskaičiuojamas užpildžius asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną, kuris:

 • pildomas apie vaiką tarnyboje, dalyvaujant tėvams;
 • tėvams sutinkant su balų suma, pasirašomas.

Klausimynas pateikiamas pagal vertinamojo vaiko amžių.
NDNT užpildytame klausimyne nurodyti balai prilyginami asmens savarankiškumo koeficientams:

4 iki 6 metų – 2 priedas (28 klausimai).
Atsakymų vertinimas balais:
112 – 76 balai – koeficientas 0,9;
75 – 38 balai – koeficientas 1,0;
37-0 balai – koeficientas 1,1.

7 iki 13 metų – 3 priedą (30 klausimų).
120 – 81 balai – koeficientas 0,9;
80 – 41 balai – koeficientas 1,0;
40-0 balai – koeficientas 1,1.

14 iki 17 metų – 4 priedą (27 klausimai).
108 – 73 balai – koeficientas 0,9;
72 – 37 balai – koeficientas 1,0;
36-0 balai – koeficientas 1,1.

SVARBU:

 • Klausimyno pildymui reikia ruoštis iš anksto. Rekomenduojama atsispausdinti klausimyną ir apgalvoti atsakymus į klausimus prieš vykstant į tarnybą;
 • Tarnyboje rekomenduojama klausimyną turėti su savimi ir sekti, ar darbuotojas užduoda visus klausimyno klausimus;
 • Gavus užpildytą klausimyną, patikrinkite, kokia yra galutinė balų suma ir ar tokią sumą gavote ruošdamiesi namuose;
 • Nesutikus su konkrečiam klausimui paskirta balų suma, prašykite (reikalaukite), kad jis būtų pataisytas, nes užpildytas klausimynas negalioja, kol nėra pasirašytas vaiko tėvų.
 • Jeigu turite pastabų apie pildymą, BŪTINAI jas surašykite laukelyje „Pastabos“, nes vėliau negalėsite apskųsti klausimyno balų sumos.
 • Pildant klausimyną kartu su tarnybos darbuotoju (vaikams nuo 4 metų), patikrinus rezultatus, reikia pasirašyti.
 • Neleiskite tarnybos darbuotojui dėl negalios kylančius sunkumus vertinti tik kaip fizinius. Sakykite, kokius sunkumus jūsų šeima patiria kasdienybėje dėl vaiko elgesio ypatumų.

Specialūs ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių. Vertina švietimo pagalbos tarnybos arba pedagoginės psichologinės tarnybos.

Specialiųjų ugdymosi poreikių lygio koeficientas

Specialiųjų ugdymosi poreikių lygis PPT išduotoje pažymoje Koreguojantis koeficientas
Nėra specialiųjų ugdymosi poreikių arba PPT pažyma nepateikta. 1
Vidutiniai arba dideli SUP. 0,9
Dideli arba labai dideli SUP. 0,8

Šaltinis: Kristina Košel Patil, Lietuvos autizmo asociacija

Klausimyno balų skaičius dauginamas iš specialiųjų ugdymosi poreikių koeficiento 0,8 (labai dideli ar dideli),  0,9 (vidutiniai ar nedideli), 1 (nėra SUP, ar pažyma apie nustatytus specialiuosius poreikius nėra pateikta).

SVARBU: Jeigu PPT pažyma gauta po neįgalumo lygio nustatymo ir nurodytas SUP lygis sunkina neįgalumo lygį, galite prašyti naujo siuntimo į NDNT dėl neįgalumo lygio nustatymo.

Tarnyba per 20 darbo dienų priima sprendimą dėl vaiko neįgalumo lygio. Nuo sprendimo priėmimo per 3 darbo dienas išduoda ar išsiunčia:

 • Neįgalumo lygio pažymą.
 • Neįgaliojo pažymėjimą.
 • Neįgaliojo automobilio statymo kortelę, jei vaikui nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Nustačius neįgalumo lygį vaikui iki 18 metų, kreipiatės į SODRĄ.Sodra moka šalpos pensiją pagal vaikui nustatytą neįgalumo lygį.

Šalpos išmokų dydžiai pagal nustatytą neįgalumo lygį vaikui

Neįgalumo lygis Šalpos dydis Šalpos pensija
Lengvas neįgalumo lygis 1 ŠPB * 150 Eur
Vidutinis neįgalumo lygis 1,5 ŠPB * 225 Eur
Sunkus neįgalumo lygis 2 ŠPB * 300 Eur

Šaltinis: Dalia Kuliešienė, „Galių dėžutė“

Automobilio statymo kortelė. Tai kortelė, kuri suteikia teisę tėvų vaikams su sunkia negalia arba specialiais poreikiais sustoti (stovėti) neįgaliesiems skirtose vietose.

Teisę gauti kortelę turi vaikai iki 18 metų, kuriems nustatytas:

 • sunkus neįgalumo lygis;
 • specialieji poreikiai ir jų lygiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis).

Neįgalių asmenų automobilių statymo korteles išduoda ir keičia tarnyba. Norėdami gauti kortelę, tėvai pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą išduoti kortelę;
 • vaiko neįgaliojo pažymėjimą;
 • specialiųjų poreikių ir jų lygio pažymą;
 • 3×4 cm dydžio nuotrauką (spalvotą arba nespalvotą).

Sprendimas dėl kortelės išdavimo priimamas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, vaiko tėvai apie priimtą sprendimą informuojami per 3 darbo dienas. Jei nustatytus kriterijus atitinkantis asmuo kortelės neturi, dėl jos į NDNT galima kreiptis su atskiru prašymu.

Parengė Lietuvos autizmo asociacija valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil ir iniciatyvos „Galių dėžutė“ įkūrėja Dalia Kuliešienė

Naudoti informaciniai šaltiniai:

 1. Kristina Košel Patil “Patarimai tėvams: vaikų turinčių raidos sutrikimų, negalios nustatymo ypatumai. Lietuvos autizmo asociacijos žurnalas “Lietaus vaikai” 2019 / Nr.1 Gegužė.
 2. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas I-2044 Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas 1991-11-28
  Suvestinė redakcija nuo 2019-04-19
  Įstatymas paskelbtas: Lietuvos aidas 1991, Nr. 249-0, i. k. 0911010ISTA00I-2044
  Nauja redakcija nuo 2005-07-01:
  Nr. IX-2228, 2004-05-11, Žin. 2004, Nr. 83-2983 (2004-05-22), i. k. 1041010ISTA0IX-2228
  Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2319/asr>
 3. Ką daryti, jei slaugau šeimos narį.
  Prieiga per internetą: <http://www.sodra.lt/lt/situacijos/ka-daryti-jei-slaugau-seimos-nari>
 4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Prieiga per internetą: <http://www.ndnt.lt/>
 5. įstatymą Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-304/A1-189/V-614 redakcija)1 priedas
 6. Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.252970/ghNIThXBbH tokia teisė yra nustatyta įsakymu dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo Nr.2005 m. kovo 23 d. Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 ) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.252970/asr
 7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.357790/asr>
 8. Šalpos pensijos. Prieiga per Internetą: <https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialinis-draudimas/salpos-ismokos-ir-tikslines-kompensacijos/salpos-pensijos>

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus