Internetinės platformos www.galiudezute.lt naudojimosi taisyklės

Žemiau pateiktos internetinės platformos www.galiudezute.lt naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pagrindinius šios platformos veikimo principus, taip pat jos naudotojų teises ir pareigas.

Prieš pradedant naudotis internetine platforma www.galiudezute.lt yra privaloma įdėmiai perskaityti Taisykles ir su jomis sutikti. Sutikimas su Taisyklėmis yra išreiškiamas elektroniniu būdu, užpildant atitinkamas formas internetinėje svetainėje www.galiudezute.lt

Sąvokos ir apibrėžimai

 1. Gidas tėvams – Platformos savininko parengtas rašytinis Kliento veiksmų planas socialinėms paslaugoms, lengvatoms, švietimo pagalbai ir sveikatos paslaugoms gauti, kai vaikui yra nustatytas raidos sutrikimas;
 2. Klientas / Pirkėjas – Platforma naudojantis asmuo, kuris užsako Paslaugas, Prekes, Nemokamas konsultacijas ar Individualias atmintines per Platformą;
 3. „Mama – Mamai“ emocinė konsultacija Platformos savininko Klientui teikiama mokama emocinė konsultacija vaiko, kuriam yra nustatytas raidos sutrikimas, mamai.
 4. Nemokama konsultacija – Paslaugų teikėjo Klientui teikiama nemokama konsultacija socialinių paslaugų, lengvatų skyrimo, švietimo ir sveikatos klausimais, kai vaikui yra nustatytas raidos sutrikimas;
 5. Paslaugos – Paslaugų teikėjo Klientui teikiamos Nemokamos konsultacijos, „Mama – Mamai“ emocinės konsultacijos, Gidų tėvams parengimas; 
 6. Prekės – materialūs ir nematerialūs daiktai (pvz., džemperis, marškinėliai, leidinys „Žinojimo galia“ ir pan.), kuriuos Klientas gali užsakyti per Platformą, bei kurių pardavimais yra siekiama paremti socialinį projektą „Galių dėžutė“;
 7. Platforma – internetinė svetainė www.galiudezute.lt;
 8. Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Platformos savininkas – Galių dėžutė, MB, juridinio asmens kodas 305601246, adresas Ramygalos g. 114-38, LT-36225 Panevėžys.

Platformos funkcijos

Platforma atlieka šias pagrindines funkcijas:

 1. Paslaugų teikėjo Paslaugų (Nemokamų konsultacijų teikimas, „Mama – Mamai“ emocinių konsultacijų teikimas, Gido tėvams parengimas) teikimas per Platformą;
 2. Prekių pardavimas per Platformą.

Paslaugų teikėjo paslaugų teikimas per platformą

 1. Nemokamų konsultacijų, „Mama – Mamai“ emocinių konsultacijų teikimas, bei Gidų tėvams parengimas vyksta pagal šių Taisyklių 3.2. – 3.10. punktuose nustatytą tvarką.
 2. Klientas, norėdamas gauti Nemokamą konsultaciją, Platformos skiltyje „Įsigykite“ spaudžia mygtuką „Nemokamos konsultacijos“, toliau paspaudus mygtuką „Registruotis“ užpildo registracijos formą Nemokamai konsultacijai, sekdamas Platformoje nurodytus žingsnius.
 3. Po registracijos formos užpildymo Klientas gauna elektroninį laišką, kuriame Klientas yra informuojamas apie Nemokamos konsultacijos laiką ir datą, bei kitas technines detales. 
 4. Nemokama konsultacija trunka iki 15 minučių ir yra teikiama telefonu arba elektroninio ryšio priemonėmis.
 5. Klientas, norėdamas gauti „Mama – Mamai“ emocinę konsultaciją, Platformos skiltyje „Įsigykite“ spaudžia mygtuką „Mama – Mamai“ emocinė konsultacija, tuomet paspaudus „Įsigyti“ užpildo registracijos formą „Mama – Mamai“ emocinei  konsultacijai, sekdamas Platformoje nurodytus žingsnius.
 6. Po registracijos formos užpildymo Klientas gauna elektroninį laišką, kuriame Klientas yra informuojamas apie „Mama – Mamai“ emocinės konsultacijos laiką ir datą, bei kitas technines detales. 
 7. „Mama – Mamai“ emocinė konsultacija trunka iki 1 valandos ir yra teikiama telefonu arba elektroninio ryšio priemonėmis.
 8. Klientas, norėdamas užsakyti Gidą tėvams, Platformos skiltyje „Įsigykite“ spaudžia mygtuką „Gidas tėvams“ ir paspaudus mygtuką „Įsigyti“ užpildo Platformoje nurodytas formas.
 9. Platformoje Klientas pasirenka Gido tėvams kainą, kurią sumoka sekdamas Platformoje nurodytas mokėjimo instrukcijas.
 10. Gavęs Kliento mokėjimą už Gido tėvams paruošimą, Platformos savininkas parengia Gidą tėvams, kurį išsiunčia Klientui jo nurodytu elektroniniu paštu.  

Prekių pardavimas per platformą

 1. Pirkėjas turi galimybę per Platformą iš Pardavėjo įsigyti Prekes pagal šių Taisyklių 4.2. – 4.11 punktuose nurodytą tvarką.
 2. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje Platformoje.
 3. Pirkėjas gali pateikti užsakymą dėl Prekių įsigijimo Platformos skiltyje „Įsigykite“.
 4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, Platformoje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis), telefoną, el. paštą ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir perskaitęs bei sutikęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.
 5. Pirkėjas už Prekes sumoka Pardavėjui banko pavedimu, arba banko kortele Platformoje, arba kitais Platformoje nurodytais būdais. 
 6. Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.
 7. Prekes, kurias Pirkėjui galima pristatyti elektroniniu būdu (pvz., leidinys „Žinojimo galia“), Pardavėjas siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroniniu paštu. 
 8. Prekes, kurių Pirkėjui neįmanoma pristatyti elektroniniu būdu (pvz., marškinėliai), Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui paštu arba pristato per kurjerių paslaugas teikiančią įmonę Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas gali atsiimti Prekes tiesiogiai iš Pardavėjo, prieš tai suderinęs su Pardavėju Prekių atsiėmimo datą ir laiką.
 9. Paruošus užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą, išsiųsdamas Pirkėjui elektroninį laišką, patvirtinantį, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui.
 10. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Pirkėjas turi ir kitas teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.
 11. Prekių grąžinimui yra taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatos.

Sankcijos ir atsakomybė

 1. Jeigu kuri nors iš šalių nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, tai kita šalis turi teisę reikalauti, kad pažeidusi prievolę šalis atlygintų nukentėjusiai šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.
 2. Klientas, pažeidęs šių Taisyklių 6.1. arba/ir 6.2. punktus, privalo sumokėti Platformos savininkui 1 000 EUR baudą. 
 3. Bet kokios šalių pretenzijos viena kitai dėl prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo arba žalos atlyginimo turi būti pateikiamos raštu. Jeigu šalis, iš kurios reikalaujama įvykdyti tam tikrą prievolę arba atlyginti kitos šalies nuostolius, nesutinka su prievolės mastu arba nuostolių dydžiu, bet kuri iš šalių turi teisę paskirti ekspertus nuostolių dydžiui arba prievolės mastui nustatyti.

Intelektinė nuosavybė

 1. Autorių teisės į leidinį „Žinojimo galia“ priklauso išimtinai Platformos savininkui. Pirkėjas neturi teisės kopijuoti ir platinti leidinį „Žinojimo galia“ , bei pats arba per trečiuosius asmenis gauti iš tokio kopijavimo ir platinimo bet kokią naudą. 
 2. Platformos, taip pat jos pavadinimo ir veikiančios sistemos intelektinės nuosavybės teisės priklauso Platformos savininkui. Klientas ir bet kokie tretieji asmenys neturi teisės išsaugoti, kopijuoti, keisti, perkelti, perduoti ar atskleisti Platformos puslapių turinio, išskyrus savo asmeniniam naudojimui. 

Baigiamosios nuostatos

 1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo to momento, kai Platformos savininkas patalpina jas į Platformą. Platformos savininkas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles ir esant esminiam Taisyklių pakeitimui apie tai pranešti Platformoje. Taisyklių pakeitimas įsigalioja nuo pakeistos Taisyklių redakcijos patalpinimo į Platformą.
 2. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 3. Bet kokie ginčai, kylantys iš šių Taisyklių yra sprendžiami derybų būdu. Derybų pradžia yra laikoma raštiško pasiūlymo taikiai išspręsti kilusį ginčą išsiuntimo diena. Nepavykus ginčo išspręsti per 14 dienų nuo derybų pradžios, ginčas yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Platformos savininko buveinės adresą (sutartinis teismingumas).